Jmenný seznam autorů a jimi vytvořených audiovizuálních děl (režie)

Státní fond kinematografie vykonává v souladu s § 26 odst. 2 autorského zákona majetková práva, která připadla státu (tzv. odúmrť), a to k audiovizuálním dílům a dílům audiovizuálně užitým.

Svolení k užití těchto autorských děl poskytuje DILIA.

Jmenný seznam autorů a jimi vytvořených audiovizuálních děl (režie)