Podmínky pro vyplacení podpory kinematografie

Podmínky vyplacení dotace – prokázání bezdlužnosti – TÝKÁ SE PODPOŘENÝCH PROJEKTŮ PŘED PŘIJETÍM NOVELY ZÁKONA O AUDIOVIZI 

Podmínkou vyplacení 1. splátky jsou ve všech okruzích kromě jiných podmínek vždy doklady, které potvrzují, že příjemce podpory:
            1. nemá nedoplatky na pojistném a na penále na veřejném zdravotním pojištění, a to jak v ČR, tak ve státě sídla, místa podnikání nebo trvalého pobytu, není-li tímto státem Česká republika;
            2. nemá nedoplatky v evidenci daní u orgánů Finanční správy České republiky, ani v evidenci daní nebo obdobných peněžitých plnění u příslušných orgánů státu, ve kterém má sídlo, místo podnikání či bydliště, evidovány nedoplatky;
            3. nemá nedoplatky na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v ČR, tak ve státě sídla, místa podnikání nebo trvalého pobyt, není-li tímto státem Česká republika

Tato ustanovení vychází z §39 zákona o audiovizi. Protože je podpora kinematografie udělována v režimu správního řádu, vztahují se na ně také ustanovení tohoto zákona. Ten v §53 odst. 5 uvádí, že předložení listiny je v případech a za podmínek stanovených zvláštním zákonem možné nahradit čestným prohlášením. Zvláštním předpisem je pro Fond zákon o audiovizi, který bohužel vysloveně neuvádí, že je možno prokázat takové skutečnosti čestným prohlášením a proto je potřeba konkrétních dokladů jednotlivých úřadů.

Fondu je potřeba doložit tyto doklady následujícím způsobem:

Neexistenci nedoplatků na daních dokládá příjemce podpory potvrzením finančního úřadu.

Neexistenci nedoplatků na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti dokládá příjemce potvrzením České správy sociálního zabezpečení.

Neexistenci nedoplatků na veřejném zdravotním pojištění dokládá příjemce podpory/fyzická osoba potvrzením zdravotní pojišťovny, jejímž je pojištěncem a současně doloží čestné prohlášení o tom, že nemá evidovány žádné nedoplatky na veřejném zdravotním pojištění u žádné jiné zdravotní pojišťovny.

Příjemce podpory/právnická osoba pak potvrzením těch zdravotních pojišťoven, kterým odvádí, resp. odváděla pojistné za zaměstnance. Pro ty zdravotní pojišťovny, kterým příjemce podpory nikdy neodváděl pojistné za zaměstnance, postačí čestné prohlášení o této skutečnosti.

Příjemce podpory doloží jednotlivá potvrzení jako originál nebo ověřenou kopii, potvrzení nesmí být starší než 3 měsíce.