Pokyny k vyplnění poplatkového přiznání k poplatku z poskytování audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání

Poplatkovým obdobím je dle § 27 odst. 5 zákona o audiovizi kalendářní rok. Poplatkové přiznání je plátce povinen podat nejpozději do 3 měsíců po uplynutí kalendářního roku (§ 136 odst. 1 daňového řádu). Pokud má plátce zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem nebo jeho poplatkové přiznání zpracovává a podává daňový poradce, je povinen poplatkové přiznání podat nejpozději do 6 měsíců po uplynutí kalendářního roku (§ 136 odst. 2 daňového řádu).

 

Plátce vyznačí typ podávaného přiznání (řádné nebo dodatečné, případně opravné dle § 138 daňového řádu).¹ V případě dodatečného přiznání uvede také den zjištění důvodů pro podání dodatečného přiznání (§ 141 odst. 1 daňového řádu). Dále vyznačí, zda přiznání zpracoval a předložil daňový poradce a zda má zákonnou povinnost ověření účetní závěrky auditorem.

 

Výpočet poplatku vychází z ustanovení zákona o audiovizi, který mimo jiné stanoví:

·       předmětem poplatku z poskytování audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání je cena, která je koncovým uživatelem placena poskytovateli audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání

·       základem pro výpočet poplatku z poskytování audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání je cena bez poplatku z poskytování audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání, která je koncovým uživatelem placena poskytovateli audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání za jednorázové poskytnutí služby, jejíž součástí je zpřístupnění kinematografického díla nebo za jinak než jednorázovým zpřístupněním díla poskytnuté audiovizuální mediální služby na vyžádání bez ohledu na jejich technologickou povahu, zahrnující též všechny formy předplatného, je-li součástí služby zpřístupnění alespoň jednoho kinematografického díla

·       plátce poplatku z poskytování audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání zahrne poplatek z poskytování audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání do ceny, která je koncovým uživatelem placena za tyto služby.

·       do základu audiovizuálního poplatku se nezahrnuje daň z přidané hodnoty

·       audiovizuální poplatek se vypočte jako součin základu poplatku a sazby poplatku

 

Řádek číslo 1. Celková výše ceny za poskytnutí audiovizuální služby na vyžádání v průběhu poplatkového období

U plátců, kteří jsou plátci daně z přidané hodnoty, se jedná o částku bez daně z přidané hodnoty. Pro výpočet výše ceny bez daně z přidané hodnoty lze využít postupu uvedeného v § 37 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

Plátce označí, zda je či není poplatníkem DPH, a vyplní řádek nazvaný „Celková výše ceny za poskytnutí audiovizuální služby na vyžádání“. Plátce DPH má navíc v tabulce řádek „Celková výše ceny bez DPH“ (Řádek 1), který se dopočítá automaticky

 

Řádek číslo 2. Základ pro výpočet poplatku

Částka na řádku 2. se vypočte podle následujícího vzorce (částka na řádku č. 1 / 100,5 x 100) Vypočtená částka se zaokrouhlí na celé koruny nahoru dle § 29 odst. 2 zákona o audiovizi.

Základ pro výpočet poplatku se dopočítá automaticky

 

Řádek číslo 3. Poplatek

Poplatek se vypočte jako součin základu poplatku a sazby poplatku. Vypočtená částka se zaokrouhlí na celé koruny nahoru dle § 146 odst. 1 daňového řádu. Poplatek se také automaticky vypočte.

 

Pokud má subjekt zpřístupněnu datovou schránku, ověří plátce v následujícím kroku její ID přihlášením ke svému účtu.

 

Vyplněné poplatkové přiznání se podává Státnímu fondu kinematografie prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb anebo prostřednictvím datové schránky. V případě, že má subjekt zpřístupněnu datovou schránku, zasílá poplatkové přiznání prostřednictvím datové schránky ve formátu pdf. ID datové schránky Státního fondu kinematografie: ng8unnb. Zpracováním přiznání v aplikaci PORT není poplatkové přiznání doručeno.

 

Plátce je povinen poplatek uhradit nejpozději ve lhůtě pro podání poplatkového přiznání na účet Státního fondu kinematografie číslo 50008-29720001/0710 vedený u České národní banky. Variabilním symbolem bude u plátců jejich IČ.

 

Plátce poplatku z poskytování audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání zahrne poplatek z poskytování audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání do ceny, která je koncovým uživatelem placena za tyto služby. (§ 27 odst. 3 zákona o audiovizi) Poplatek a jeho výše je viditelnou položkou ve vyúčtování pro koncového uživatele.

 _________________________________________________________________________________

[1] Řádné poplatkové přiznání – každé první podané přiznání za příslušné čtvrtletí bez ohledu na datum doručení. Pokud je přiznání podáno po termínu, považuje se za řádné poplatkové přiznání, avšak podléhá sankcím dle daňového řádu. (§ 135 a § 250 daňového řádu)

Opravné poplatkové přiznání – jedná se o poplatkové přiznání podané do lhůty pro podání řádného přiznání tzn. do 25. dne v měsíci, kdy má být poplatkové přiznání podáno, ale pouze za předpokladu, že už bylo podáno řádné poplatkové přiznání. (§ 138 daňového řádu)

Dodatečné poplatkové přiznání – jedná se o poplatkové přiznání podané po lhůtě pro podání řádného poplatkového přiznání, ale pouze za předpokladu, že už bylo podáno řádné poplatkové přiznání, avšak liší se částky v přiznání uvedené. (§ 141 daňového řádu)