POKYNY k vyplnění poplatkového přiznání k poplatku z vysílání reklamy

Státní fond kinematografie (dále jen „Fond“) podle § 10 odst. 1 písm. a) zákona č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o audiovizi“) vykonává správu audiovizuálních poplatků, poplatků z vysílání reklamy a správních poplatků. Tyto poplatky jsou dle § 24 tohoto zákona o audiovizi finančními zdroji Fondu.

Poplatek z vysílání reklamy je jedním z audiovizuálních poplatků a jeho výběr a způsob výpočtu je upraven v § 28a a § 29 zákona o audiovizi.

 

Správa poplatku k poplatku z převzatého televizního vysílání je vykonávána podle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád“).

 

Poplatkovým obdobím je dle § 28a odst. 6 zákona o audiovizi kalendářní rok. Poplatkové přiznání je poplatník povinen podat nejpozději do 3 měsíců po uplynutí kalendářního roku (§ 136 odst. 1 daňového řádu). Pokud má plátce zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem nebo jeho poplatkové přiznání zpracovává a podává daňový poradce, je povinen poplatkové přiznání podat nejpozději do 6 měsíců po uplynutí kalendářního roku (§ 136 odst. 2 daňového řádu). Lhůtu pro podání přiznání nelze prodloužit.

 

Poplatník vyznačí typ podávaného přiznání, tj. zda se jedná o řádné, opravné či dodatečné poplatkové přiznání.¹. V případě dodatečného přiznání uvede také den zjištění důvodů pro podání dodatečného přiznání (§ 141 daňového řádu).

Dále vyznačí, zda přiznání zpracoval a předložil daňový poradce a zda má zákonnou povinnost ověření účetní závěrky auditorem.

 

Plátce vyplní údaje, vztahující se k jeho identifikaci, tj. název, IČ, sídlo, ID datové schránky, oprávněné osoby, shodně s údaji, které jsou zapsány ve veřejných rejstřících. Současně je třeba uvést také číslo účtu plátce, ze kterého bude poplatek hrazen.

 

Řádek číslo 1 - Celkový výnos / příjem z vysílání reklamy

Tato částka je součtem veškerých příjmů, resp. výnosů, které poplatník realizoval v průběhu poplatkového období, z vysílání reklamy (u poplatníka, který je účetní jednotkou, jde o výnos z vysílání reklamy; u poplatníka, který není účetní jednotkou, o příjem z vysílání reklamy). Pokud poplatník dosahuje výnos nebo příjem nepřímým prodejem vysílacího času prostřednictvím osob, které jsou spojenými osobami podle zákona upravujícího daně z příjmů s poplatníkem a které nejsou konečnými uživateli vysílacího času, zahrnuje se do základu poplatku namísto tohoto výnosu nebo příjmu výnos nebo příjem, kterého by poplatník dosáhl přímým prodejem tohoto vysílacího času. Do základu audiovizuálního poplatku se nezahrnuje daň z přidané hodnoty a zaokrouhluje se na celé koruny nahoru.

 

Řádek číslo 2 – Poplatek z vysílání reklamy

Poplatek se vypočte jako součin základu poplatku a sazby poplatku. Vypočtená částka poplatku se zaokrouhlí na celé koruny. Tato operace se provede automaticky po vyplnění řádku č. 1.

 

Vyplněné poplatkové přiznání se podává Státnímu fondu kinematografie. Za doručené poplatkové přiznání se považuje pouze přiznání doručené do podatelny Fondu, a to osobně, prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb anebo prostřednictvím datové schránky (preferovaný způsob doručení).

 

Plátce je povinen poplatek uhradit nejpozději ve lhůtě pro podání poplatkového přiznání na účet Státního fondu kinematografie číslo 29720001/0710 vedený u České národní banky. Variabilním symbolem bude IČ.

 

 

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ [1] Řádné poplatkové přiznání – každé první podané přiznání za příslušné čtvrtletí bez ohledu na datum doručení. Pokud je přiznání podáno po termínu, považuje se za řádné poplatkové přiznání, avšak podléhá sankcím dle daňového řádu. (§ 135 a § 250 daňového řádu)

Opravné poplatkové přiznání – jedná se o poplatkové přiznání podané do lhůty pro podání řádného přiznání tzn. do 25. dne v měsíci, kdy má být poplatkové přiznání podáno, ale pouze za předpokladu, že už bylo podáno řádné poplatkové přiznání. (§ 138 daňového řádu)

Dodatečné poplatkové přiznání – jedná se o poplatkové přiznání podané po lhůtě pro podání řádného poplatkového přiznání, ale pouze za předpokladu, že už bylo podáno řádné poplatkové přiznání, avšak liší se částky v přiznání uvedené. (§ 141 daňového řádu)