Přehled základních předpisů

Státní fond kinematografie byl zřízen zákonem č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých zákonů (zákon o audiovizi) ke dni 1.1.2013.

Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž Státní fond kinematografie zejména jedná a rozhoduje jako povinný subjekt podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění:

Zákon č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých zákonů (zákon o audiovizi)
Statut Státního fondu kinematografie

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Zákon č. 500/2004 Sb., o správním řízení (správní řád)
Zákon č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů
Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů
Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla)
Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích
Zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon)

Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole)

Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví

Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád

 

Externí linky:
http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/6966/_s.155/699/place