Seznam kandidátů na čtyři členy komise pro filmové pobídky SFKMG

Státní fond kinematografie (dále Fond) vyhlásil v souladu se zákonem 496/2012 Sb. o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých zákonů (zákon o audiovizi), ve znění p.p., a Statutem Fondu dne 8. února 2022 výzvu k podávání návrhů na jmenování čtyř nových členů Komise pro filmové pobídky (dále jen „Komise“) s tříletým funkčním obdobím, které počíná dnem jejich jmenování do funkce člena Komise ministrem kultury ČR.  Lhůta pro podávání návrhů byla stanovena od 8. února 2022 do 8. března 2022.

Na základě výzvy Fondu evidoval Fond celkem 16 návrhů na kandidáty na členy Komise. Všech 16 návrhů, které považuje Fond za řádné po formální stránce, předal Fond ministru kultury České republiky. Ten následně z navržených kandidátů jmenuje 4 nové členy Komise.

Seznam navržených kandidátů, počet nominací, profesní zaměření a životopisy kandidátů

16 platných návrhů obsahuje jména pěti kandidátů, přičemž čtyři kandidáti získali nominace od více než jedné profesní organizace.

Kandidát

počet nominací

profesní zaměření

Navrhovatel

Lubomír Konečný

5

producent

APA
ARAS
ASAF
UTB
Michael

Ludmila Claussová

4

odborník v oblasti audiovize

APA
ARAS
ASAF
AMU

Nataša Slavíková

3

dramaturgyně, scenáristka a producentka

APA
ARAS
ASAF

Ivana Košuličová

3

manažerka v oboru audiovize

AMU
APA
ASAF

Alena Derzsiová

1

scenáristka a režisérka

ARAS

 

Navrhující organizace

Své návrhy na kandidáty podalo 6 profesních organizací, které odpovídají definici podle zákona o audiovizi:
Akademie múzických umění v Praze (AMU)
Asociace producentů v audiovizi, z.s. (APA)
Asociace režisérů, scénáristů a dramaturgů - ARAS, z.s. (ARAS)
Asociace animovaného filmu, z.s. (ASAF)
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně – Fakulta multimediálních komunikací (UTB)
Michael – Střední škola a Vyšší odborná škola reklamní a umělecké tvorby s.r.o. (Michael)