Seznam kandidátů na jednoho člena komise pro filmové pobídky SFKMG

Státní fond kinematografie (dále Fond) vyhlásil v souladu se zákonem 496/2012 Sb. o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých zákonů (zákon o audiovizi), ve znění p.p., a Statutem Fondu dne 10. 11. 2022 výzvu k podávání návrhů na jmenování jednoho nového člena Komise pro filmové pobídky (dále jen „Komise“) s tříletým funkčním obdobím, které počíná dnem jejich jmenování do funkce člena Komise ministrem kultury ČR.  Lhůta pro podávání návrhů byla stanovena od 11. listopadu 2022 do 11. prosince 2022.

Na základě výzvy Fondu evidoval Fond celkem 10 návrhů na kandidáty na členy Komise. Všech 10 návrhů, které považuje Fond za řádné po formální stránce, předal Fond ministru kultury České republiky. Ten následně z navržených kandidátů jmenuje 1 nového člena.

Seznam navržených kandidátů, počet nominací, profesní zaměření a životopisy kandidátů

10 platných návrhů obsahuje jména tří kandidátů, přičemž všichni kandidáti získali nominace od více než jedné profesní organizace.

Kandidát

počet nominací

profesní zaměření

Navrhovatel

Daniela Vopeláková Staníková

životopis

4

Expert/manažer v oblasti audiovize

APA
ARAS
ČFTA
AMU

Přemysl Martínek

životopis

4

Expert/filmový vědec a manažer v oblasti audiovize

APA
ARAS
ČFTA
AMU

Denisa Štrbová

životopis

2

Manažerka a editorka/publicistka v oblasti audiovize

APA
ČFTA

 

 

Navrhující organizace

Své návrhy na kandidáty podaly 4 profesní organizace, které odpovídají definici podle zákona o audiovizi:

Asociace producentů v audiovizi, z.s. (APA)
Česká filmová a televizní akademie, z.s. (ČFTA)
Akademie múzických umění v Praze (AMU)
Asociace režisérů, scénáristů a dramaturgů - ARAS, z.s. (ARAS)