Seznam kandidátů na jednoho člena Rady Státního fondu kinematografie pro tříletý mandát od ledna 2024

Státní fond kinematografie (dále „Fond“) vyhlásil v souladu se zákonem 496/2012 Sb., o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých zákonů (zákon o audiovizi), ve znění zákona č. 139/2016 Sb. a Statutem Fondu dne 13. listopadu 2022 Výzvu k podávání návrhů na jednoho člena Rady Státního fondu kinematografie na období tří let se začátkem mandátu v roce 2024. Výzva proběhla se lhůtou podávání návrhů od 14. listopadu do 6. prosince 2022.

 Podle zákona o audiovizi má Rada devět členů s mandátem na tři roky, přičemž každý rok jsou Poslaneckou sněmovnou voleni tři členové. Tato výzva se týkala mandátu od 27. ledna 2024. Zbylé dva mandáty této sady končily v roce 2023, byla na ně vyhlášena samostatná výzva.

 Seznam navržených kandidátů a počet nominací, spolu s životopisy kandidátů a jejich motivačními dopisy najdete v dokumentech níže.

 Seznam kandidátů a všech návrhů Fond předal Ministru kultury, který z obdrženého seznamu navrhne kandidáty Poslanecké sněmovně. Poslanecká sněmovna následně zvolí člena Rady s mandátem na tři roky.

 Podrobnější informace k volbě Radních najdete v zákoně o audiovizi a ve statutu Fondu.

 Na základě výzvy Fondu evidoval Fond celkem 16 návrhů na kandidáty na člena Rady na tříleté funkční období a všechny vyhodnotil jako platné. Všech 16 platných návrhů předává Fond ministru kultury ČR.

 Počet nominací a profesní zaměření kandidátů

 16 platných návrhů obsahuje jména 4 kandidátů, přičemž 3 z nich získali více než jednu nominaci. Nejvyššího počtu 8 nominací dosáhl jeden kandidát.

 

Kandidát

počet nominací

profesní zaměření

Kalandrová, Pavlína

5

producentka, filmové festivaly

Slavíková, Nataša

8

producentka, scenaristka, dramaturgyně

Svačina, Jan

2

publicista, festivalový dramaturg, autor odborných publikací

Štern, Jan

1

producent, dramaturg, pedagog

 

Navrhující organizace

 Své návrhy na kandidáty podalo 13 institucí, které odpovídají definici profesní organizace podle zákona o audiovizi. Navrhovateli jsou:

 

Přílohy:

 Seznam kandidátů a navrhovatelé

 Kandidáti:

Kalandrová, Pavlína – CV a koncepce
Slavíková, Nataša – CV a koncepce
Svačina, Jan – CV a koncepce
Štern, Jan – CV a koncepce