Výsledky rozhodování Rady - Výroba celovečerního hraného filmu 2020-2-1-4

Rada v této výzvě rozhodovala o 21 projektech různých producentských společností z celého spektra českého filmového průmyslu. Z hlediska žánrů, témat a stylu se jednalo o různorodou směsici – ve výzvě se sešla historická dramata (zkoumající mj. témata českých legionářů za první světové války, rok 1968 a následnou normalizaci a postavení žen ve společnosti 19. století), artové snímky zaměřené na niterné psychologické portréty a sociální problémy a dvě pohádky. Za výrazný trend v této výzvě lze označit několik žánrových filmů snažících se o sofistikované, moderní variace na klasická žánrová schémata. Druhým výrazným trendem pak byla vysoká účast projektů debutujících režisérů – bylo jich celkem osm, tedy více než třetina žádostí. V rámci jednadvaceti chystaných filmů pouze dva mají být režírovány ženami, což bohužel odpovídá dlouhodobému trendu v české hrané tvorbě. Pouze jeden z předložených projektů pak deklaroval vůli řídit se při natáčení principy udržitelné filmové produkce.


Nad bodovou hranici 70 bodů určenou k podpoře se dostalo čtrnáct projektů, ale vzhledem k alokaci ve výzvě, která byla 64 milionů, podpořila Rada jen deset z nich. Čtyři nepodpořené snímky nad hranicí 70 bodů Radu Státního fondu kinematografie zaujaly po umělecké stránce, ale zároveň byly hodnoceny jako částečně problematické vzhledem k jejich producentské a realizační strategii, a proto se umístily v bodovém hodnocení níže. Co se týče podpořených filmů, jedná se o vyváženě pestrou skupinu projektů – dotaci získala tři historická dramata prezentující dodnes podstatné společenské a kulturní události, tři formálně a narativně originální dramata s festivalovým potenciálem, tři inovativní žánrové snímky, které by měly rezonovat (nejen) s mladší generací diváků, a jedna pohádka zpracovávající klasickou Erbenovu předlohu. Z deseti podpořených projektů jsou hned čtyři režírovány slibnými debutanty, což vyjadřuje dlouhodobou tendenci Rady SFKMG podporovat začínající autory.


Alokace přidělené podpořeným projektům byly ve všech případech kráceny oproti požadované dotaci. Rada při krácení důkladně analyzovala finanční plány a připravenost projektů k realizaci. Důvodem ke krácení pak bylo většinou nezohlednění všech možností financování a příliš vysoké částky v rozpočtech u některých položek. Snižování dotace bylo nicméně promýšleno vždy tak, aby nebyla ohrožena realizace a výsledná kvalita filmů. Alokace 64 milionů Kč byla celá vyčerpána.

Výsledky rozhodování

Hodnocení