Výsledky rozhodování Rady - 2021-2-7-21 Výroba celovečerního hraného filmu

V této výzvě Rada rozhodovala o 33 žádostech, pro něž měla k dispozici 64 milionů korun. Jedná se o velmi vysoký počet – pro srovnání v roce 2020 Rada rozhodovala během dvou výzev na výrobu celovečerního filmu o 21 a poté 26 žádostech, letos na jaře pak o 29 projektech. Nadstandardní počet žádostí v kombinaci se vzrůstající výší rozpočtů a dlouhodobou strategií Rady nesnižovat, pokud možno, výši podpory oproti navrhované částce vedl k tomu, že Rada mohla podpořit jen o něco více než čtvrtinu projektů. Aby tak mohla učinit, musela přidělenou podporu ve všech případech mírně snižovat, vždy však s ohledem na realizovatelnost projektů. Vedle sedmi podpořených projektů se v bodovém hodnocení nad hranici 70 bodů, jež umožňuje udělení podpory, dostalo dalších 10 projektů. Všechny z nich Rada považuje za slibné – u některých z nich vnímá, že ještě potřebují důkladnější přípravu, jiné by podpořila už nyní, kdyby to alokace výzvy umožnila. Poměrně vysoké číslo žádostí se objevilo ve výzvě již po několikáté (9 projektů). U několika z nich, které žádaly o podporu na výrobu již vícekrát, Rada bohužel shledala, že se jim stále nedaří, navzdory několika pokusům, scénář a jeho režijní uchopení dostatečně posunout do podoby, která by byla jednoznačně podpořitelná a obhajitelná ve vysoké konkurenci této výzvy. Kvůli této stagnaci tak jejich hodnocení bylo ve výsledku horší než v předchozích výzvách a spadlo pod bodovou hranici 70 bodů. Tak jako obvykle převažovaly ve výzvě mezi podanými žádostmi psychologická dramata (bylo jich celkem 15) a historická dramata (6 žádostí). Jiné žánry a typy filmů byly zastoupeny výrazně méně: 4 (tragi)komedie, 3 krimi a/nebo či thrillery, 2 sci-fi, 2 projekty pracující obsahově i formálně s divadelní estetikou, 1 dětský film. Z tohoto mixu se nakonec mezi podpořené projekty dostalo 5 psychologických dramat a 2 filmy pracující s kriminálním žánrem. Mimořádně vysoký byl tentokrát počet projektů režírovaných ženami – z celkových 33 se jednalo o 9 projektů, dva z nich pak ve výzvě uspěly. Režisérů-debutantů bylo 6, jeden z nich byl úspěšný. Všech 7 podpořených projektů má vedle kvalit ryze filmových také aktuální a společensky podstatná témata: od sexuálního obtěžování přes nucené sterilizace romských žen, historické posuny v chápání genderové identity, vnímání rozpadu manželství rodičů z pozice dítěte, dramatické dopady znečištění životního prostředí, nebezpečí číhající v kyberprostoru na dospívající až po stárnutí nahlížené z pozice vdovy.

Hodnocení

Výsledky rozhodování