Výsledky rozhodování Rady - 2022-2-9-27 Minoritní koprodukce hraného, animovaného nebo dokumentárního filmu

Rada ve výzvě hodnotila celkem 33 projektů, což je o 9 více než v poslední výzvě na jaře a než je dlouhodobý průměr. Mezi žádostmi se objevilo šest dokumentárních filmů, dva krátké animované snímky, jeden krátký hraný VR film, zbylé projekty pak byly vesměs celovečerní hrané filmy. V rámci hraných filmů žánrově převládala jako vždy dramata, jednak historická (6 projektů), jednak dramata ze současnosti, často spjatá s aktuálními společenskými problémy (11 projektů); tři žádosti byly na výrobu (tragi)komedií, dvě žádosti na thriller. Vysoký byl počet debutů (9 projektů z 33 zaslaných žádostí), spíše nadprůměrný byl také počet žen-režisérek ve výzvě (13).
Z hlediska zemí majoritního koproducenta bylo nejvíce žádostí spjato se Slovenskou republikou (6), tři žádosti měly majoritní koprodukci s Polskem, po dvou žádostech pak bylo spjatých s Ukrajinou a s Francií.

Celkový požadavek na dotace byl v součtu 83 milionů Kč, Rada měla nicméně k rozdělení alokaci v tradiční výši 20 milionů Kč. Podporu získalo celkem 10 projektů, u 2 z nich Rada přistoupila k výraznějšímu krácení dotace.Dalších 9 projektů se umístilo v bodovém hodnocení nad hranicí 70 bodů, umožňující přidělení podpory, ale tuto nebylo možno udělit kvůli vyčerpání alokace na lépe hodnocené projekty. V souladu se svou dlouhodobou strategií Rada usilovala o podporu projektů v široké druhové a tematické škále. Podporu tak získaly projekty v dlouhé i krátké metráži, jeden animovaný film, čtyři dokumentární filmy a pět hraných filmů. Obecně byla ve výzvě vysledovatelná silná tendence tvůrců reagovat na palčivé problémy současnosti a mezi podpořené projekty se dostaly vesměs filmy s aktuálními, společensky podstatnými tématy a příběhy: od filmů dotýkajících se problematiky imigrace a uprchlíků z totalitních či politicky nestabilních zemí, přes snímky tematizující válku na Ukrajině, otázky svobody médií a rasismu a xenofobie, až po díla vypovídající o globální změně klimatu a soužití člověka s přírodou.

Rada u všech projektů hodnotila dle priorit výzvy nejen samotnou uměleckou kvalitu potenciálního výsledného díla, ale také jeho přínos s ohledem na navazování dlouhodobých koprodukčních vztahů a rozvoj know-how českých profesionálů zapojených tvůrčím způsobem do vzniku daného filmu. Byla vyčerpána celá alokace výzvy.

Hodnocení

Výsledky rozhodování