Výsledky rozhodování Rady - 2022-4-1-22 Digitalizace a modernizace kin

Rada ve výzvě 2022-4-1-22 Digitalizace a modernizace kin, ve které měla alokováno 12 milionů korun, obdržela 40 žádostí s celkovým požadavkem 15,6 milionu korun. Sešly se 4 projekty na digitalizaci dle DCI standardu, 24 na modernizaci a 12 na obnovu DCI technologie. V minulých dvou letech nebyly vzhledem ke covidové situace výzvy na Digitalizaci a modernizaci vyhlášeny, avšak kina mohla žádat v jiných výzvách, které kinům pomohly ke zvládnutí složité situace. Vzhledem k této bezprecedentní situaci a nejistotě na straně zřizovatelů převážně městských kin bylo žádostí méně a také požadovaná částka, snížena o chybně uvedené požadavky, byla nižší, než Rada očekávala. Rada tak měla prostředky, aby mohla vypořádat všechny priority, a nepodpořeny byly pouze vyloženě chybné žádosti. Ke snížení částek docházelo jen u neoprávněných nákladových položek. Rada flexibilně reagovala na připomínky Asociace provozovatelů kin a změnila při vyhlášení výzvy pořadí priorit podpory a také maximální předpokládané částky jednotlivých priorit tak, aby více odpovídaly současné potřebě kinematografického trhu. Pořadí priorit bylo ve výzvě nastaveno takto: digitalizace dle standardu DCI, modernizace kin, obnova digitální́technologie DCI a digitalizace mimo standard DCI (tzv. e-cinema). Rada postupovala dle deklarovaných priorit a hodnotila jednotlivé typy projektů dle předem definovaných kritérií takto: • U digitalizace dle DCI standardu rozhodovala Rada zejména na zakladě diverzity programu, četnosti projekcí a dlouhodobých záměrů s budovou, hlavně̌ vzhledem k udržitelnosti projektu. Řešila také ekonomickou vhodnost tohoto technologického řešení. • U modernizace se Rada v hodnocení žádostí zaměřila zejména na dosavadní́činnost kina a na přínos daného řešení pro diváky a provoz kina. • U obnovy DCI technologie Rada postupovala stejně̌ jako u modernizace, jen kladla ještě̌ větší důraz na dosavadní́činnost žadatele a jeho možnosti financování celého projektu. V této výzvě nebyla předložena žádná žádost na digitalizaci mimo DCI standard, tudíž nebyla definována kritéria hodnocení. Rozhodujícím kritériem u celé výzvy je stále kvalitní́a různorodá́ dramaturgie, a tedy dobrá práce provozovatele kina. Kina se od poslední výzvy v roce 2019 výrazně zlepšila s dramaturgickou strukturou programu. I kina s vyloženě komerční dramaturgií zařazují do svého programu menšinové žánry a formáty. Přesto by Rada u části projektů očekávala větší pestrost nabízeného programu, a to zejména u kin s velkou diváckou základnou a velkou spádovou oblastí. Rada podpořila 36 projektů, z toho 3 na digitalizaci dle DCI standardu, 22 na modernizaci a 11 na obnovu DCI technologie. Celková částka podpory je pak ve výši 10.162.000 Kč. Nepodpořené projekty buď vykazovaly problémy s rozpočty (neuznatelné náklady, popřípadě zbytné položky), nebo neměly vhodně zvolené technologické řešení. V některých případech žadatelé požadovali vyšší částku, než 50 % z celkového rozpočtu, které Rada deklarovala ve výzvě. Ve výjimečných případech, kde odborníci toto překročení podpořili, protože bylo dostatečně zdůvodněné projektem, Rada toto navýšení umožnila. Rada nikde nepřekročila maximální předpokládané částky k jednotlivým typům projektu, jak deklarovala ve výzvě, neboť žádný z projektů nepředložil důvody k překročení těchto rozmezí.

Hodnocení

Výsledky rozhodování