Výsledky rozhodování Rady - 2023-9-1-5 Filmové festivaly a přehlídky v roce 2023

V letošní výzvě na podporu filmových festivalů a přehlídek se opětovně sešel vysoký počet žádostícelkem 32.
Již druhým rokem tak zákonitě narůstá také celkový finanční požadavek na podporu, a to navíce než 44 milionů.
Protože ale v průběhu roku nedošlo k navýšení rozpočtu Fondu na pravidelné výzvy, alokace na podporu festivalů
činila tak jako v předchozím roce 27 milionů korun.

Rada nakonec podpořila celkem 21 festivalů. Podporu získaly pouze ty projekty, které beze zbytku naplňují
specifika dotačního okruhu dle výzvy k podávání žádostí o podporu kinematografie v okruhu Filmové festivaly a
přehlídky. Podpořeny nebyly přehlídky a festivaly, které nelze označit za národně a mezinárodně významné, a
dále takové, jejichž dramaturgie se omezuje na výběr dle formálních kritérií (země původu, žánr apod.), nebo s
programovou nabídkou, která je dostupná v české distribuci. Podpořeny tedy nebyly žánrové festivaly, přehlídky
národních kinematografií a distribučních premiér, festivaly složené z děl dostupných v českých kinech a televizích
a akce vyloženě lokálního charakteru. Rada tímto deklaruje, že se i do budoucna bude v této věci striktně držet
specifik uvedených ve výzvě a organizátorům festivalů a přehlídek,které specifika nenaplňují, doporučuje zajistit
pro financování prostředky z jiných zdrojů.

Přestože byla alokace výzvy stejná jako loni, někteří žadatelé navyšovali rozpočty a požadované částky dotací
oproti loňsku. Rada vnímá, že u mnoha festivalů dochází k navyšování rozpočtu i díky vysoké inflaci a růstu cen
energií, které se pak promítají i do jejich nákladů. Rada se snaží tuto skutečnost reflektovat a podpořeným
festivalům, tam, kde bylo potřeba, podporu navýšila s ohledem na disponibilní prostředkySFKMG. Podle názoru
Rady nicméně změny mířící k expanzi a rozšiřování jednotlivých festivalů neodpovídají ani reálným finančním
možnostem Fondu, ani situaci v (post)covidové době. Akcím, které navyšovaly rozpočet právě z těchto důvodů,
Rada nevyhověla.

Rada se dále shodla, že většina festivalů již v žádostech na rok 2023 velmi dobře zvážila možnosti a přínosy
případných online aktivit. Mnohé festivaly již velice dobřepracují s divákem i s odbornou komunitou v rámci
industry programů, představily nápaditézpůsoby hybridizace, aplikovaly snížení environmentální zátěže díky
omezení cestování hostů, atd. Změněná situace na druhou stranu vede některé žadatele k tomu, že uvažují i o
dalších nástavbových aktivitách typu celoroční distribuční platformy, ty však do této výzvy nepatří, proto je Rada v
projektech nebrala v potaz.

Hodnocení

Výsledky rozhodování