Výsledky rozhodování Rady - Minoritní koprodukce hraného, animovaného nebo dokumentárního filmu 2019-2-5-12

Výzvy pro minoritní koprodukce se zúčastnilo 34 projektů, více než třicetiprocentní nárůst oproti předchozím výzvám je dán akumulací projektů způsobenou posunem ve vyhlášení výzvy. Významnou část koprodukcí tvoří spolupráce se Slovenskem, Rumunskem, Polskem, a nově také s pobaltskými republikami, často ve formě reciproční spolupráce. Řada minoritních koprodukcí se týkala projektů animovaných filmů, což Rada vnímá jako doklad pozitivního vývoje na poli animované tvorby v České republice, i důsledek její stoupající prestiže. Na druhou stranu narostl podíl projektů, v nichž má česká koprodukce povahu prosté finanční investice, zajištění produkčního servisu na úrovni výrobní zakázky, zajištění lokací atp.
Při omezených prostředcích na podporu minoritních koprodukcí se Rada při rozhodování snaží principiálně přihlížet k podílu českých kreativních profesí na výrobě daného projektu, případně k míře kulturní relevance projektu pro české publikum, a to také kladně reflektuje v závěrečném hodnocení. Projekty, v nichž je podíl kreativních profesí nižší nebo které se svým obsahem nevztahují k českému kulturnímu kontextu, se tak ocitají ve spodní části bodového hodnocení, a to i v těch případech, kdy jsou jinak zaštítěny kvalitním personálním obsazením ze zahraničí a vykazují celkově dobrou úroveň uměleckého přínosu.
Jakkoliv deklarované formy podílu kreativních profesí z České republiky nejsou formální podmínkou udělení podpory, a Rada si uvědomuje, že u nich v průběhu realizace projektu může docházet k dílčím změnám, Rada bude sledovat, zda byl přislíbený poměr české kreativní spoluúčasti v projektech jednotlivých žadatelů naplněn, a tuto skutečnost se bude snažit zohledňovat při posuzování budoucích žádostí těchto žadatelů.
Rada při rozhodování také přihlížela k tomu, že podpora minoritních koprodukcí je koncipována především pro podporu projektů již většinově zafinancovaných v zemích majoritních koproducentů. Méně body proto hodnotila projekty, jejichž finanční plán byl z větší míry nezajištěný a které se jevily být dosud ve vývoji.
I s takto stanovenými kritérii Rada konstatovala vysokou úroveň řady projektů a 26 z nich mohla ohodnotit nad hranicí sedmdesáti bodů potřebnou pro udělení podpory, 18 dokonce nad hranicí 75 bodů. Vzhledem k omezené finanční alokaci 20 milionů korun však nakonec mohla finanční podporu přiřknout pouze deseti projektům, které přesáhly hranici osmdesáti bodů.

Hodnocení

Výsledky rozhodování