Výsledky rozhodování Rady - 2020-2-2-8 Výroba dokumentárního filmu

Ve výzvě na výrobu dokumentárního filmu Rada Státního fondu kinematografie hodnotila 24 projektů (o šest více než v poslední výzvě na výrobu dokumentu), pro něž byla určena celková alokace výzvy 12 mil. Kč. Mezi 24 podanými žádostmi bylo šest debutantů na poli celovečerního filmu a devět žen režisérek.
Zhruba polovina podaných projektů se zaměřila více či méně portrétním způsobem na osudy nějaké výjimečné osobnosti, od veřejně známých (jako byli Egon Bondy či Kamil Lhoták) po méně známé. Druhá polovina projektů obsahovala buď skupinu hrdinů anebo se věnovala obecnějším tématům či hrdinům nelidským (dva projekty se např. zaměřily na architekturu a její historii, jeden projekt je pak postaven čistě na práci s „hrdiny“ zvířecími). Rada byla potěšena různorodostí přístupů a zvolených dokumentaristických žánrů. Filmy, které byly nakonec podpořeny, představují v tomto ohledu pestrou směs zahrnující dokumentární filmy vědecké, přírodopisné, biografické, sociologicky zacílené, observační, stylizované; podpořen byl také nepříliš častý žánr dokumentu pro děti.
Nepodpořené projekty podle názoru Rady často obsahovaly zajímavá témata, která ale leckdy nebyla prozatím dostatečně strukturovaně a jasně rozpracována do konceptu budoucího filmu. Rada si uvědomuje specifika dokumentární tvorby, při níž nelze naplánovat vše předem, nicméně registrovala velké rozdíly mezi projekty, co se týče jejich připravenosti a promyšlenosti po stránce autorské i producentské.
Z 24 předložených žádostí jich 16 bylo ohodnoceno dostatečným počtem bodů umožňujícím podporu. Vzhledem k celkové finanční alokaci a ne zcela jednotnému názoru Rady na část projektů však bylo nakonec podpořeno 10 z nich. Byla vyčerpána celá alokace výzvy.

Výsledky rozhodování

Hodnocení