Výsledky rozhodování Rady - 2021-1-1-3 Kompletní vývoj celovečerního hraného filmu

Rada v této výzvě rozhodovala o 35 žádostech, což představuje oproti minulému roku třetinový nárůst; k rozdělení
měla prostředky ve výši 9 000 000 Kč.
Celkem Rada podpořila jedenáct projektů, tedy zhruba jednu třetinu z přihlášených, dva z nich pro nedostatek
finančních prostředků a s ohledem na relativně nižší bodový zisk v hodnocení obdrží sníženou částku. Dalších
šest projektů získalo hodnocení nad bodovou hranicí opravňující k udělení podpory, ale konkrétní částka jim
nemohla být pro nedostatek prostředků ve výzvě přidělena.
V souhrnu to znamená, že i při takto početně silně zastoupené výzvě byla polovina projektů hodnocena Radou
jako vhodných pro udělení podpory, což svědčí o celkové kvalitě projektů v této výzvě.
Při rozhodování Rada zohledňovala snahu o co nejširší žánrovou a tematickou pestrost. Podpořeny tak byly jak
žánrové filmy, mezi nimiž je komedie, pohádka, dystopický thriller, špionážní drama i ambiciózní hrabalovská
adaptace, tak filmy pohybující se na pomezí žánrů a v oblasti takzvaného artového filmu. Mezi podpořenými filmy
je tak jak inovativní pokus o autentické české dílo z oblasti "queer cinema", sociální drama, dva historické filmy
dokumentující naše dějiny v druhé polovině dvacátého století i projekt neotřele tematizující problematiku
uprchlické krize.
Rada při hodnocení konstatovala, že u řady projektů předložené povinné přílohy významně přesahují maximální
stanovený rozsah. Jakkoliv Rada chápe snahu žadatelů o co nejlepší popis předkládaného projektu, upozorňuje,
že při takovémto celkovém objemu žádostí představuje obsáhlé množství textu přesahujícího stanovený rozsah
příloh další mnohahodinovou zátěž, která v důsledku komplikuje a zdržuje objektivní vyhodnocení žádostí. Rada
upozorňuje, že v příštích výzvách bude z tohoto důvodu nedodržení maximálního rozsahu příloh hodnotit snížením
bodového hodnocení v kategorii "Srozumitelnost žádosti".

Výsledky rozhodování

Hodnocení