Výsledky rozhodování Rady - 2021-1-4-15 Kompletní vývoj celovečerního hraného filmu

Rada v této výzvě hodnotila 28 žádostí, což je cca 80 % z počtu žádostí v minulé výzvě. K dispozici měla Rada opět 9 milionů korun, celková částka požadované podpory však přesahovala 22 milionů korun. Vzhledem ke snaze nesnižovat podporu výrazně pod požadované částky, což je strategie, jíž se Rada dlouhodobě řídí. Rada nakonec podporu rozdělila mezi dvanáct projektů. Šest z nich obdrželo podporu v plné výši, pět v různé míře mírně sníženou. Jeden projekt byl podpořen částkou výrazně nižší oproti požadované podpoře. Důvodem ke snížení podpory v tomto případě byly pochybnosti Rady o parametrech předloženého rozpočtu s ohledem na skutečnost, že projekt je zároveň absolventským filmem studenta filmové školy a jeho vývoj tedy do značné míry probíhá v gesci školy jako součást studia. Rada se zde s ohledem na limitované prostředky rozhodovala, zda projekt nepodpořit vůbec, anebo výrazně sníženou částkou. S ohledem na kvalitu autorské části projektu se nakonec po debatě rozhodla pro druhou variantu.
Při rozdělování podpory Rada jako obvykle usilovala o postižení co nejširšího žánrového a tematického spektra podporovaných projektů, a to i z hlediska oslovovaných cílových skupin. Vedle již zmíněného studentského absolventského filmu jsou mezi podpořenými filmy dva druhé filmy absolventů pražské FAMU i píseckého FAMO i dva projekty zkušených režisérů a scenáristů. Výběr zahrnuje rozpočtově náročné projekty pro široké publikum i několik nízkorozpočtových filmů pro výběrověji zaměřenou distribuci. Mezi podpořenými projekty je rovněž výtvarně kreativní film, cílící na mladé publikum a Rada s potěšením konstatovala, že se do výběru prosadily hned tři projekty ženských autorek, což je v souladu s její deklarovanou dlouhodobou strategií.
Navzdory předchozímu upozornění řada projektů významně překračovala stanovený rozsah předkládaných treatmentů a synopsí. Rada takové projekty hodnotila sníženým bodovým hodnocením v kategorii srozumitelnost žádosti, a znovu upozorňuje, že dodržování rozsahu je nutnou podmínkou kvalitně zpracované žádosti. Jakkoliv Rada chápe snahu žadatelů popsat svůj projekt co nejlépe, při počtu zpracovávaných žádostí v každé výzvě představuje nedodržování stanoveného rozsahu desítky stran textu a v důsledku negativně ovlivňuje možnost kvalitního rozhodování Rady.

Hodnocení

Výsledky rozhodování