Výsledky rozhodování Rady - 2022-2-4-11 Výroba krátkometrážního hraného filmu

Ve výzvě se o podporu ucházelo osm projektů, což je méně než polovina předchozí výzvy z roku 2021. Výrazně tentokrát převažovaly studentské absolventské filmy, ať už z kateder režie, dokumentární tvorby nebo Famu International z FAMU nebo Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Dva filmy byly pak projekty nedávných absolventů filmových škol a jeden dílem zkušeného filmaře operujícího dosud v jiné oblasti filmové tvorby. S jedinou výjimkou scenáristické spolupráce šlo o autorské projekty, v nichž byl režisér zároveň autorem scénáře, nicméně Rada musela konstatovat, že v mnoha případech to není ku prospěchu kvality projektů. Naopak Rada ocenila narůstající počet kameramanek, který svědčí o dlouhodobém pozitivním trendu v tomto donedávna genderově velmi vyhraněném oboru. S celkovou alokací tří milionů korun a žádostmi pohybujícími se od půl do jednoho milionu korun měla Rada při své strategii co nejméně snižovat přidělované částky možnost udělit dotaci cca polovině projektů. Nad hranicí bodů nutnou k podpoře se umístila přesně polovina předložených projektů, Rada se však rozhodla podpořit pouze tři, u čtvrtého vnímala jako důležitý další vývoj projektu, než bude možné podpořit ho na výrobu. Mezi třemi díly, které dotaci obdržely, jsou dva studentské absolventské filmy a projekt zkušeného profesionála. Všechna tři podpořená díla mají různorodá témata i filmovou formu, což odpovídá programové koncepci Rady.

Hodnocení

Výsledky rozhodování