Výsledky rozhodování Rady - 2022-5-2-19 Celoroční činnost institucí – jednoletý grant

V rámci jednoleté výzvy na podporu celoroční činnosti institucí, která má za cíl zajištění jejich stabilního fungování, se přihlásilo se svými žádostmi celkem 8 subjektů. Vedle zavedených a dobře fungujících organizací podporujících profesionální filmařské prostředí v ČR a propagaci české kinematografie u nás i v zahraničí, jako jsou Institut dokumentárního filmu, Česká filmová a televizní akademie nebo Asociace animovaného filmu, se přihlásily i dva dosud nepodpořené projekty. Rada u nových projektů v této výzvě vždy důkladně zvažuje, nakolik potřebují podporu právě od Státního fondu kinematografie a nakolik jsou schopny zajistit svou činnost dlouhodobě z vlastních příjmů či z jiných veřejných zdrojů. Rada u všech projektů hodnotila mj. jejich přínos pro filmové profesionály i širší veřejnost, snahu o vícezdrojové financování a perspektivu dlouhodobé udržitelnosti činnosti dané instituce. Všechny již dříve podpořené projekty požadovaly po Státním fondu kinematografie vyšší podporu, než by odpovídalo udělené dvouleté dotaci v předchozí výzvě v roce 2020. Žadatelé přitom ne vždy dokázali dostatečně zdůvodnit navýšení projektu. S ohledem na to, že Státní fond kinematografie v letošní Krátkodobé koncepci nedisponuje vyšším ročním rozpočtem na podporu české kinematografie, a tudíž i alokace na tuto výzvu je omezená, nemohla tato navýšení brát v potaz a již zavedené projekty podpořila víceméně vždy ve stejné výši jako v poslední dvouleté výzvě na podporu institucí. Prioritou Rady v této výzvě byla podpora menších oborových asociací, které nemají možnost dalšího financování. Nové projekty ve výzvě podávají již zavedené subjekty a jejich žádosti přispívají ke smysluplnému vývoji české kinematografie: jejich cílem je jednak zlepšení podmínek animačního průmyslu v regionu (CEE Animation) a jednak posun největší filmově-autorské organizace na vyšší profesionální úroveň (ARAS). Z 8 žádostí bylo Radou podpořeno nakonec všech 8 projektů. Celková alokace v rámci této výzvy byla 7 milionů Kč a byla kompletně vyčerpána v rámci přidělených dotací. Požadované celkové finanční prostředky všech projektů dohromady byly ve výši 10,25 milionu

Hodnocení

Výsledky rozhodování