Výsledky rozhodování Rady - 2023-4-1-21 Digitalizace a modernizace kin

Rada ve výzvě 2023-4-1-22 Digitalizace a modernizace kin, ve které měla alokováno 11,4 milionů korun, obdržela 56 žádostí s celkovým požadavkem 24,4 milionu korun, což je o 14 žádostí a cca 9 milionů více než ve výzvě v roce 2022. Sešlo se tak 6 projektů na digitalizaci dle DCI standardu, 29 na modernizaci kin a 21 na obnovu DCI technologie.  

 

V roce 2022 bylo zřejmé, že žadatelé ještě stále nemají vyřešenou složitou ekonomickou situaci po dvou letech komplikovaných covidových opatřeních, která se kin výrazně dotkla, a byly realizovány většinově jen dlouhodobě připravované projekty, nebo projekty spojené s velkými rekonstrukcemi budov, kde jsou kina umístěna. V letošních žádostech už se nachází různorodý mix projektů, od velkých rekonstrukcí kin, po menší projekty soukromých provozovatelů. Požadavek na výši podpory byl však výrazně vyšší než alokovaná částka, a Rada tak musela přistoupit na snižování požadovaných částek a na některé projekty, ačkoliv se v hodnocení dostaly nad bodovou hranici podpořených projektů, pak nebylo možné podpořit vůbec.

 

Je zřejmé, že kina mají potřebu dalších modernizací a jsou schopna si zajistit dalších minimálně 50 % financování svých projektů. 6 projektů na digitalizaci dle DCI standardu jsou pak potvrzením, že strategie SFKMG, kdy je výzva rozdělena na 4 typy projektů s různou výší podpory a s různými prioritami umožňuje postupnou modernizaci kin od e-cinemy po plnohodnotné d-cinema kino.

 

Rada flexibilně reagovala na připomínky Asociace provozovatelů kin a změnila pořadí priorit podpory a také maximální předpokládané částky jednotlivých priorit tak, aby více odpovídaly současné potřebě kinematografického trhu. Pořadí priorit bylo ve výzvě nastaveno takto: modernizace kin, digitalizace dle standardu DCI, obnova digitální́ technologie DCI a digitalizace mimo standard DCI (tzv. e-cinema). Rada v souladu s experty postupovala dle deklarovaných priorit a hodnotila jednotlivé typy projektů dle předem definovaných kritérií takto:

 

V této výzvě nebyla předložena žádná žádost na digitalizaci mimo DCI standard, tudíž nebyla definována kritéria hodnocení.

 

Rozhodujícím kritériem u celé výzvy je stále kvalitní́ a různorodá́ dramaturgie, a tedy dobrá práce provozovatele kina. Vzhledem k tomu, že ve výzvě nebylo alokováno takové množství finančních prostředků, aby bylo možné podpořit všechny projekty, které se svým bodovým hodnocením dostaly nad hranici pro podporu, jako pomocné kritérium pak Rada použila komplikovanost financování celého projektu. Podpořila tedy vyšší částkou ty projekty, kde by výpadek financování byl zásadní a ohrozil by realizaci celého záměru. Solidárně tedy spíše projekty s nižším celkovým rozpočtem. 

 

Kina se od výzvy v roce 2022 opět výrazně zlepšila s dramaturgickou strukturou programu. I kina s vyloženě komerční dramaturgií zařazují do svého programu menšinové žánry a formáty. Přesto by Rada u části projektů očekávala větší pestrost nabízeného programu, a to zejména u kin s velkou diváckou základnou a velkou spádovou oblastí, které si rozhodně mohou dovolit několik projekcí měsíčně s nižší diváckou návštěvností.

 

Rada podpořila 40 projektů, z toho 6 na digitalizaci dle DCI standardu, 16 na modernizaci kin a 18 na obnovu DCI technologie. Celková částka podpory je pak ve výši 11 400 000 korun. Pouze jeden z projektů nebyl podpořen s tím, že se dostal pod bodovou hranici 70 bodů. Ostatní nepodpořené projekty se bodově umístily na pozice, na které vzhledem k alokaci ve výzvě nezbyly finanční prostředky. V některých případech žadatelé požadovali vyšší částku, než 50 % z celkového rozpočtu, které Rada deklarovala ve výzvě a v těchto případech byla částka snížena na 50 %.

Hodnocení

Výsledky rozhodování