2018-5-2-12 Celoroční činnost institucí

V případě této výzvy dojde z technických důvodů ke zdržení se zasláním rozhodnutí o poskytnutí podpory kinematografie. Rozhodnutí budou Fondem odesílána v druhé polovině měsíce října 2018.
 
V rámci výzvy na podporu celoroční činnosti institucí, která má za cíl zajištění jejich stabilního financování na dobu dvou let, se přihlásilo se svými žádostmi celkem 9 subjektů. Vedle zavedených a dobře fungujících organizací podporujících profesionální filmařské prostředí v ČR, jako jsou Institut dokumentárního filmu nebo Česká filmová a televizní akademie, zaslalo projekty i několik nových institucí. Například dva v této výzvě nové projekty byly zaměřeny na podporu činnosti filmových muzeí. Rada u nových žádostí tohoto typu důkladně zvažovala, nakolik potřebují podporu právě od Státního fondu kinematografie a nakolik jsou schopny zajistit svou činnost dlouhodobě z vlastních příjmů či z jiných veřejných zdrojů.

Problém, který musela Rada Státního fondu kinematografie řešit hned u několika žádostí, byly konkrétní projekty filmové výchovy ve formě výchovných cyklů pro školy a publikační činnosti. Rada chápe, že filmová výchova je součástí celoroční činnosti řady důležitých filmových institucí, a tedy je nutné ji do projektu zařadit. Pokud však tvoří převážnou část projektu, dostává se do rozporu s Krátkodobou koncepcí 2018. Jak bylo předem oznámeno v Krátkodobé koncepci, Státní fond kinematografie tuto oblast grantové podpory přesunul primárně do gesce Odboru audiovize a médií Ministerstva kultury ČR. U několika žadatelů tak došlo k tomu, že jejich projekty byly podpořeny sníženou částkou a z cílů podpory byly vyjmuty aktivity vztažené k filmové výchově vyjmenované původně jako výstupy projektu. Například u Asociace pro filmovou a audiovizuální výchovu, jejíž vznik Rada hodnotí velmi pozitivně, podpora míří zejména k běžné celoroční činnosti a nebyla udělena ve výši, která by pokryla organizaci konkrétních projektů filmové výchovy.

Rada u všech projektů hodnotila mj. jejich přínos pro filmové profesionály i širší veřejnost, snahu o vícezdrojové financování a perspektivu dlouhodobé udržitelnosti činnosti dané instituce. Z 9 žádostí bylo Radou podpořeno nakonec 6 projektů, 1 další projekt – Muzeum Karla Zemana – se umístil nad hranicí 70 bodů nutnou pro udělení podpory, nicméně mu podpora nebyla udělena z důvodu nedostatku finančních prostředků. Celková alokace v rámci této výzvy byla 14 milionů Kč a byla kompletně vyčerpána v rámci přidělených dotací. Požadované celkové finanční prostředky všech projektů dohromady byly ve výši 23,9 milionu.
 
Hodnocení
Výsledky rozhodování