2018-4-1-11 Digitalizace a modernizace kin v roce 2018-2019

V případě této výzvy dojde z technických důvodů ke zdržení se zasláním rozhodnutí o poskytnutí podpory kinematografie. Rozhodnutí budou Fondem odesílána v druhé polovině měsíce října 2018.

Rada ve výzvě 2018-4-1-11 Digitalizace a modernizace kin v roce 2018-2019, ve které měla alokováno stejnou částku jako v roce 2017, a to 10 milionů korun, obdržela 32 žádostí, tedy o 21 méně než v roce 2017, s celkovým požadavkem na 15,4 milionů korun. Oproti loňské výzvě to představovalo snížení požadavků̊ o cca 9 milionů korun. Ve výzvě se sešlo 10 (18 loni) žádostí na digitalizaci dle standardu DCI, 2 (5 loni) na digitalizaci mimo DCI, 16 (24 loni) na modernizaci a 4 (6 loni) na obnovu technologií v DCI standardu. Rada tedy měla dostatek prostředků, aby mohla vypořádat všechny priority, což se jí v předchozích letech vzhledem k počtu projektů nedařilo.

Rada si stanovila priority podpory stejně jako u loňské výzvy, a to v pořadí: digitalizace dle standardu DCI, digitalizace mimo standard DCI (tzv. e-cinema), modernizace kin a na závěr obnova digitální technologie DCI.

Rada při rozhodování postupovala dle jednotlivých priorit. U jednotlivých typů projektů si v diskusi upřesnila předem deklarovaná kritéria výběru takto:
• U digitalizace dle DCI standardu rozhodovala Rada zejména na základě diverzity programu, četnosti projekcí a dlouhodobých záměrů s budovou, hlavně vzhledem k udržitelnosti projektu.
• U digitalizace mimo DCI standard, tedy technologie e-cinema, hodnotila zejména podle toho, jaký přínos bude mít projekt pro dostupnost audiovizuálního obsahu v dané lokalitě.
• U modernizace se Rada v hodnocení žádostí zaměřila zejména na dosavadní činnost kina a vzhledem k velkému počtu žádostí v prvních dvou prioritách také na to, jak jsou předkládané modernizace nezbytné. V úvahu brala také možné zdroje financování projektu a preferovala ty, kde bylo propracované vícezdrojové financování.
• U obnovy DCI technologie Rada postupovala stejně jako u modernizace, jen se ještě více zaměřovala na dosavadní́ činnost žadatele.
 
Rozhodujícím kritériem u této výzvy je kvalitní a různorodá dramaturgie, a tedy dobrá práce provozovatele kina.

V minulých výzvách se žadatelé, zejména z menších měst, nebo déle nefungujících kin potýkali primárně s problémy nových technologií a jejich výběru. Toto se velmi zlepšilo, a až na pár výjimek, už byla technologická řešení standardní. Projekty v této výzvě měly často problémy s dramaturgií kina, s odhadem, jak často kino může hrát a pro jaké cílové skupiny. Kina velmi často uváděla velmi nízký počet projekcí pro veřejnost a někdy až nesmyslné počty projekcí pro seniory a školy, které někdy i převážily ty pro „standardní“ diváky.

Rada v této výzvě již třetím rokem podporuje zařízení pro sluchově a zrakově postižené, a to zejména na bázi skrytých titulků nebo popisné audio stopy. V aktuálních žádostech bylo pouze několik projektů, které s těmito technologiemi počítají a relativně velká část provozovatelů řeší zpřístupnění pro handicapované pouze instalací indukční smyčky, což Rada nepovažuje za dostatečné.

Tam, kde u digitalizace dle DCI standardu kino uvádělo velmi nízké počty projekcí měsíčně, a kde tedy není možné mluvit prakticky o žádné dramaturgii, pak Rada rozdělovala menší částky. Provoz takového kina plní pouze jeden z cílů této výzvy, a to zachování maximálního počtu kin, ale už ne cíl druhý, kterým je diverzifikovaný obsah. Takto provozované kino by pak dle Rady mělo být výrazněji dotováno svým provozovatelem, nebo majitelem.

Rada podpořila 27 projektů, z toho 7 na digitalizaci dle DCI standardu, 2 mimo DCI, 15 na modernizaci a 3 na obnovu DCI technologie.

Rada nerozdělila 0,5 milionu korun, neboť projekty, které byly podpořeny menší, než požadovanou částkou měly problémy s rozpočty (neuznatelné, nebo zbytné položky), nebo Rada nechtěla, například vzhledem k výrazně nízkému počtu projekcí měsíčně, tyto podpořit maximální částkou. Nepodpořené projekty měly zásadní problémy a jejich nepodpoření nebylo dáno nedostatkem peněz ve výzvě.

Rada Státního fondu kinematografie brala na vědomí skutečnost, že podpora kinematografie na projekt modernizace je poskytována v souladu s nařízením Evropské komise č. 651/2014 (obecné nařízení o blokových výjimkách) a nemůže být udělena ve prospěch podniku v obtížích a ve prospěch podniku, vůči němuž byl vystaven inkasní příkaz, v návaznosti na rozhodnutí Komise EU, jímž je taková podpora prohlášena za protiprávní a neslučitelnou s vnitřním trhem. Podpora na digitalizaci je poskytována v souladu s rozhodnutím Evropské komise SA.36106.
 
Hodnocení
Výsledky rozhodování