Výsledky rozhodování Rady Státního fondu kinematografie 25.-27. listopadu 2014

Na zasedání Rady Státního fondu kinematografie dne 25.-27. listopadu 2014 projednávala Rada všechny projekty obdržené ve výzvě 2014-2-7-20 Celovečerní hraný film. Po hlasování Rady bylo šest nejvýše obodovaných projektů v rozmezí mezi 75 a 70ti body. (Maximum je 100 bodů.)  Ve výzvě bylo na podporu výroby vyčleněno 25 milionů. O podporu požádalo celkem 31 subjektů a žádaly celkem o 241 milionů. Nad 60 bodů, což je hranice určená Statutem, která umožňuje finančně podpořit projekt, se dostalo 14 filmů. Vzhledem k finančním možnostem a dlouhodobé koncepci Rady podporovat méně projektů vyššími částkami a na základě dohody před bodováním projektů, byly podpořeny tři první projekty.  5 radních se od výsledků bodování distancovalo a odmítlo se dál podílet na rozhodování o výši přidělených finančních podpor.

Lída Bárová, režie Filip Renč, rozpočet filmu 80 milionů, podpora 15 milionů.
Když nemůžeš, přidej, režie Josef Abrhám, rozpočet filmu 25 637 500,- Kč, podpora 4 miliony.
Tenkrát v Ráji, režie Miloš Zábranský, rozpočet 47 988 896,- Kč, podpora 6 milionů.      
 
Projekt Den Štěstí byl v rámci tohoto zasedání Rady zahrnut pouze formálně, neboť došlo ke změně producenta, který vrátil již dříve přidělenou finanční podporu, a bylo nutné ji převést na nového producenta. Tato finanční částka se výzvy nedotkla, neboť projekt byl podpořen již dříve.
 
Rozhodnutí výroba celovečerní hraný film 2014-2-7-20

 

Odlišné stanovisko části Rady k výsledkům hodnocení projektů ve výzvě 2014-2-7-20 na výrobu celovečerních hraných filmů z 27.11.2014

Pět níže jmenovaných členů Rady se od výsledků bodování distancovalo a odmítlo se podílet na rozdělování finančních prostředků.
Naše odpůrné stanovisko není založeno na odporu k jinému názoru, nýbrž na odporu k nestandardnímu a netransparentnímu postupu mimo stanovená pravidla.
Tímto postupem se rozhodování Rady Fondu stává nesrozumitelným a celá Rada ztrácí na důvěryhodnosti.
 
Zdůvodnění:
Domníváme se, že při hodnocení projektů došlo ke zneužití institutu tajného bodování, který je dán Správním řádem, a k nerespektování strategie a kritérií hodnocení, jež jsou stanoveny Statutem (bod 7.6. Posuzování žádostí o podporu) a vnitřními pravidly Rady v podobě Manuálu k bodovému hodnocení projektů v okruhu výroba českého kinematografického díla.
 
Výsledky bodování odporují nové koncepční politice Rady, která je založena na systematické podpoře projektů v různých fázích vývoje, výroby a distribuce, a to v zájmu zvýšení kvality zejména v návaznosti vývoje a výroby. Součástí této koncepce je přednostní podpora těm kvalitním projektům ve výrobě, které prošly předchozí podporou ve vývoji, tj. důkladnou scenáristickou a producentskou přípravou.
 
Mezi podpořenými projekty ve výrobě není jediný, který by byl podpořen v předchozí fázi vývoje.Naopak projekty podpořené ve vývoji zůstaly mimo podporu ve výrobě, ačkoli dosáhly ve fázi přípravy přesvědčivé kvality a byly výborně připravené k realizaci.
 
Tomuto výsledku nenasvědčovala ani rozprava při hodnocení projektů (před bodováním), v níž nebyly vyřčeny žádné, natož relevantní argumenty ve prospěch podpořených projektů, respektive v neprospěch těch nepodpořených.
 
Uvedené výsledky se také rozcházejí s hodnocením expertů.
 
Zákon (§ 13 Rada) přitom uvádí, že rada stanovuje koncepci, strategii a kritéria a rozhoduje v souladu s nimi a s přihlédnutím k expertním analýzám.
 
Jsme přesvědčeni, že řešením je jednak veřejné hodnocení a bodování projektů, čímž se jednoznačně definuje individuální odpovědnost, jednak dodržování stanovených pravidel, což souvisí s profesionálním a koncepčním přístupem.
 
Petr Vítek (předseda Rady), Vladimír Soják (místopředseda Rady), Tereza Czesany Dvořáková, Jaromír Kallista, Jiří Voráč
 
K tomu stanovisku se připojují další dvě členky Rady, Tereza Brdečková a Zuzana Kopečková, které se hodnocení této výzvy neúčastnily z důvodu podjatosti.
 
Praha 27.11.2014
 
 
Stanovisko druhé části Rady k výsledkům hodnocení projektů ve výzvě 2014-2-7-20 na výrobu celovečerních hraných filmů z 27.11.2014
 
Stanovisko (toto stanovisko neobdržela Kancelář Fondu v elektronické podobě, proto jej zveřejňuje tímto způsobem jako scan)
 
Praha 28. 11. 2014
 
 
Podpora alternativní distribuce
 
Rada obdržela ve výzvě 2014-3-5-21 Podpora alternativní distribuce celkem 5 projektů. Dva z nich Doc Aliance Films a Filmy do škol - online filmotéka podporuje již dlouhodobě, ostatní tři projekty žádaly poprvé. Rada na základě žádostí, expertních posudků a diskuse, projekty obodovala a všechny se dostaly nad hranici 60 bodů, tedy všechny projekty jsou hodny podpory. Vzhledem k finančním prostředkům alokovaných na tuto výzvu rozhodla podpořit první dva projekty podobnými částkami, které udělovala těmto projektům v předchozích letech. Projektu KineDok - Dokumentární Česko a Aniont přidělila iniciační podporu, které by mělo pomoct projekty nastartovat a nechat je prokázat, zda jsou životaschopné. Projekt Dokina, který se dostal nad hranici 60 bodů pouze o 1,73 bodu vzhledem k nedostatku financí v této výzvě nebyl podpořen.
 
Rozhodnutí alternativní distribuce 2014-3-5-21
 
Podpora propagace 
 
Rada obdržela ve výzvě 2014-5-1-17 Podpora účasti českých filmů na mezinárodních festivalech nebo při nominaci na mezinárodní ceny 3 projekty. Fair Play - Oscar, Schmitke - BIFF Busan a Stále spolu - IDFA Amsterdam. Všechny projekty se vzhledem k důležitosti prezentace české kinematografie v zahraniční a na takto prestižních festivalech a soutěžích rozhodla podpořit.
 
Rozhodnutí propagace - účast na mezinárodních festivalech 2014-5-1-17