Výzva k podávání návrhů k volbě člena Rady Státního fondu kinematografie na období tří let – mandát od 2024

Výzva k podávání návrhů k volbě člena Rady Státního fondu kinematografie na období tří let – mandát od 2024

 

Od 14. listopadu 2022 do 6. prosince 2022 je otevřena výzva pro profesní organizace k podávání návrhů na jednoho nového člena Rady Státního fondu kinematografie na tři roky (mandát od 27. ledna 2024).

 

Návrhy na členy mohou Fondu podávat tyto profesní organizace (dle § 14 zákona o audiovizi):

 

1. odborové organizace sdružující pouze autory audiovizuálních děl nebo děl audiovizuálně užitých
2. spolky působící v oblasti audiovize
3. obecně prospěšné společnosti působící v oblasti kinematografie
4. ústavy a zájmová sdružení právnických osob působící v oblasti kinematografie, s výjimkou kolektivních správců autorských práv nebo práv souvisejících s právem autorským
5. střední a vyšší odborné školy filmového zaměření
6. vysoké školy filmového zaměření

s výjimkou kolektivních správců autorských práv nebo práv souvisejících s právem autorským.

 

Členem Rady se podle § 14 zákona o audiovizi může stát pouze uznávaná osoba se zkušenostmi z oblasti kinematografie. Kandidáti i navrhovatelé by dále měli mít na paměti následující:

 

1. Členství v Radě klade vysoké nároky na čas i zodpovědnost. Člen Rady se musí účastnit rozhodování o podpoře kinematografie, které vyžaduje důkladnou domácí přípravu – každý měsíc Rada posuzuje až 70 projektů. Musí se také podílet na koncepční činnosti Rady. 

2. Členové Rady jsou často vystaveni přímé kritice za svá rozhodnutí, měli by proto být schopni své názory dobře formulovat a také obhájit.

3. Fond rozděluje podporu v deseti okruzích – vedle vývoje a výroby filmu podporuje také distribuci, festivaly, publikace o kinematografii a výzkum ve filmové vědě, technickou modernizaci kin, filmovou výchovu a vzdělávání. Radní tedy musí mít přehled o celém odvětví kinematografie a Rada musí být zároveň složena z odborníků napříč těmito obory.

 

Všechny podstatné informace o funkci člena Rady Fondu najdete zde.

 

Návrhy lze podávat na tomto formuláři.

 

Jako přílohu k formuláři je nutné odevzdat:

 

1. podrobný profesní životopis kandidáta z oblasti kinematografie

2. písemný souhlas kandidáta s členstvím v Radě spojený s čestným prohlášením, že splňuje předpoklady pro členství v Radě v souladu se zákonem, opatřený podpisem kandidáta na formuláři Fondu zveřejněném společně s výzvou

3. koncepce kandidáta specifikující jeho návrhy pro činnost Rady a Fondu – kandidát v ní popíše, co podle něj česká kinematografie nejvíce potřebuje, jaké filmy by měl Fond podporovat a proč

4.výpis kandidáta z evidence trestů nebo rovnocenný doklad vydaný příslušným soudním nebo správním orgánem jiného státu než České republiky, jehož je kandidát občanem nebo na jehož území kandidát, který je občanem České republiky, v posledních 3 letech soustavně pobýval po dobu minimálně 6 měsíců; pokud takový stát výpis z evidence trestů nevydává, nahradí jej čestné prohlášení kandidáta o bezúhonnosti.

U kandidáta, který byl nebo je státním občanem jiného členského státu Evropské unie nebo který měl nebo má bydliště v jiném členském státě Evropské unie, lze bezúhonnost namísto výpisu podle předchozí věty doložit výpisem z Rejstříku trestů s přílohou obsahující informace, které jsou zapsané v evidenci trestů jiného členského státu Evropské unie.

Tyto doklady nesmí být starší tří měsíců. 

 

V případě potřeby kontaktujte tajemnice Rady:

Monika Bartošová (monika.bartosova@fondkinematografie.cz)

nebo

Jana Borde Kalinová (jana.kalinova@fondkinematografie.cz).

 

Výzva k podávání návrhů na člena Rady

Formulář pro podávání návrhů

Čestné prohlášení kandidáta

Nároky na člena Rady