Výzva k podávání návrhů na jmenování člena Komise pro filmové pobídky Státního fondu kinematografie

Výzva k podávání návrhů ke jmenování člena Komise pro filmové pobídky Státního fondu kinematografie

Dnem 10. 2. 2020 končí funkční období 1 člena Komise pro filmové pobídky (dále jen „Komise“) Státního fondu kinematografie (dále jen „Fond“).

Z tohoto důvodu je od 29. 11. 2019 do 30. 12. 2019 otevřená výzva pro profesní organizace k podávání návrhů na nového člena Komise s tříletým funkčním obdobím, které počíná dnem jmenování do funkce člena Komise ministrem kultury ČR.

Členové Komise jsou jmenování ministrem z řad uznávaných osobností, které mají zkušenosti v oblasti audiovize, navržených profesními organizacemi působícími v oblasti audiovize, kterými jsou analogicky dle § 14 odst. 2 zákona o audiovizi:

 1. Odborové organizace sdružující pouze autory audiovizuálních děl nebo děl audiovizuálně užitých
 2. Spolky působící v oblasti audiovize
 3. Obecně prospěšné společnosti působící v oblasti kinematografie
 4. Ústavy a zájmová sdružení právnických osob působící v oblasti kinematografie, s výjimkou kolektivních správců autorských práv nebo práv souvisejících s právem autorským
 5. Střední a vyšší odborné školy filmového zaměření
 6. Vysoké školy filmového zaměření
   

Jednoho kandidáta může navrhnout i více profesních organizací najednou. Počet kandidátů navržených jednou profesní organizací není omezen.  Máte-li zájem o výkon funkce člena Komise a disponujete zkušenostmi v oblasti audiovize, můžete i Vy osobně kontaktovat tyto profesní organizace, aby Vás na základě Výzvy k navrhování členů Komise Fondu navrhly.

Návrhy lze podávat na tomto formuláři.

Přílohou návrhu je:

 1. Podrobný profesní životopis kandidáta z oblasti audiovize a motivační dopis kandidáta v rozsahu maximálně 1 normostrany, jehož součástí bude zhodnocení vlivu systému filmových pobídek na český filmový průmysl
 2. Písemný souhlas kandidáta s členstvím v Komisi spojený s čestným prohlášením , že splňuje předpoklady pro členství v Komisi v souladu se zákonem, opatřený podpisem kandidáta.
 3. Výpis z evidence Rejstříku trestů kandidáta nikoli starší tří měsíců.
 4. Výpis kandidáta z evidence trestů nebo rovnocenný doklad vydaný příslušným soudním nebo správním orgánem jiného státu než České republiky, jehož je kandidát občanem, nebo na jehož území kandidát, který je občanem České republiky, v posledních 3 letech soustavně pobýval po dobu minimálně 6 měsíců; pokud takový stát výpis z evidence trestů nevydává, nahradí jej čestné prohlášení kandidáta o bezúhonnosti. U kandidáta, který byl nebo je státním občanem jiného členského státu Evropské unie, nebo který měl nebo má bydliště v jiném členském státě Evropské unie, lze bezúhonnost namísto výpisu podle předchozí věty doložit výpisem z Rejstříků trestů s přílohou obsahující informace, které jsou zapsané v evidenci trestů jiného členského státu Evropské unie. Tyto doklady nesmí být starší tří měsíců.
   

Pro kandidáty i navrhovatele shrnujeme níže podstatné informace vztahující se k činnosti Komise, jejímu složení a rozhodování (§ 51 zákona o audiovizi a odst. 8.1 Statutu fondu)

Komise:

 1. posuzuje žádosti o registraci pobídkového projektu z hlediska splnění obsahových předpokladů podle § 42 odst. 1 písm. c) zákona o audiovizi a vydává k nim stanoviska
 2. vykonává další činnosti svěřené jí zákonem o audiovizi nebo Statutem Fondu

Komise má 5 členů. Funkční období členů Komise je 3 roky. Opětovné jmenování je možné pouze dvakrát.

Členství v Komisi je veřejnou funkcí.

Členu Komise náleží za výkon jeho funkce odměna ve výši, kterou stanoví na návrh ministra vláda usnesením.

Člen Komise nesmí zastávat funkce v politických stranách nebo politických hnutích, ani nesmí v jejich prospěch působit v souvislosti s výkonem funkce člena Komise.

Členství v Komisi je neslučitelné s funkcí prezidenta republiky, poslance, senátora, člena vlády nebo jeho náměstka, vedoucího ústředního orgánu státní správy nebo jeho náměstka, prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu či člena jeho kolegia, člena rady Českého telekomunikačního úřadu, člena bankovní rady České národní banky, člena Rady pro rozhlasové a televizní vysílání a člena Rady České televize.

Komise přijímá svá rozhodnutí formou společného stanoviska k žádosti o registraci pobídkového projektu. Součástí tohoto stanoviska je vyhodnocení kulturního testu příslušného pobídkového projektu přidělením bodových hodnot jednotlivých kritérií obsažených v kulturním testu. Součástí stanoviska Komise je též usnesení Komise, zda pobídkový projekt splňuje obsahové předpoklady pro poskytnutí filmové pobídky v rozsahu kritérií podle § 42 odst. 1 písm. c) bodů 2 a 3 zákona o audiovizi.

Členové Komise jsou povinni účastnit se jednání Komise a aktivně se podílet na činnosti Komise v souladu se zákonem o audiovizi a Statutem Fondu. Vzhledem k tomu, že žadateli o registraci pobídkového projektu z hlediska zákona o audiovizi a Statutu Fondu vzniká na posouzení pobídkového projektu právní nárok, je povinností člena Komise každý předložený projekt posoudit a přidělit bodové hodnoty jednotlivým kritériím kulturního testu.

Účast v Komisi klade tedy nárok jak na čas, tak i zodpovědnost člena Komise.  Komise se obvykle schází jednou měsíčně a posuzuje více pobídkových projektů najednou (obvykle 10 - 15), které je člen Komise povinen vyhodnotit. Nejde přitom o hodnocení umělecké stránky projektu, posuzování uměleckého přínosu toho kterého pobídkového projektu pro českou či světovou kinematografii ani o sestavování koncepce, na základě které by se jednotlivé pobídkové projekty posuzovaly. Cílem filmových pobídek je podpora výroby audiovizuálních děl v České republice a zvýšení konkurenceschopnosti českého filmového průmyslu, čehož je dosahováno zejména přílivem zahraničních investic spojených s realizací zahraničních projektů na našem území.  Předmětem činnosti Komise je tedy u každého pobídkového projektu vyhodnocení kulturního testu (kulturní a výrobní kritéria), ověření jeho souladu s právními předpisy ČR a ověření, zda projekt není pornografické povahy, neschvaluje násilí nebo otevřeně neuráží lidskou důstojnost.

V případě dotazů kontaktujte tajemnici Komise Pavlu Mrázkovou: 224 301 286, pavla.mrazkova@fondkinematografie.cz

 

Výzva k podávání návrhů na jmenování člena Komise pro filmové pobídky

Informace pro kandidáty na členy Komise a jejich navrhovatele

Formulář pro podání návrhu

Čestné prohlášení kandidáta