Výzva k předkládání návrhů kandidátů na experty Fondu

Kancelář Státního fond kinematografie (Fond), prostřednictvím ředitelky Fondu, vyzývá podle zákona č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých zákonů (zákon o audiovizi), ve znění zákona č. 139/2016 Sb. a Statutu Fondu (Statut) profesní organizace k předkládání návrhů kandidátů na experty Fondu (expert).

Lhůta pro podávání návrhů na experty: 1.srpna – 4. října 2019

Dotační okruhy, pro které lze experty navrhovat:
 
-vývoj českého kinematografického díla (1. okruh)
-výroba českého kinematografického díla (2. okruh)
-projekt v oblasti technického rozvoje a modernizace kinematografie (4. okruh)
-filmový festival a přehlídka v oblasti kinematografie (9. okruh)
 

Kdo může experty navrhovat:

Návrh je oprávněna podat pouze profesní organizace definovaná zákonem o audiovizi, a sice:

  1. odborová organizace sdružující pouze autory audiovizuálních děl nebo děl audiovizuálně užitých,
  2. spolek působící v oblasti audiovize,
  3. obecně prospěšná společnost působící v oblasti audiovize,
  4. ústav a zájmové sdružení právnických osob působících v oblasti kinematografie,
  5. střední a vyšší odborná škola filmového zaměření a vysoká škola filmového zaměření, a to s výjimkou kolektivních správců                                                              autorských práv nebo práv souvisejících s právem autorským.

 

Výzva k podávání návrhů
Kdo je expert Státního fondu kinematografie?
Formulář pro podání návrhu
Čestné prohlášení