Výzva k připomínkám odborné veřejnosti ke Krátkodobé koncepci 2020

Rada Státního fondu kinematografie nyní pracuje na Krátkodobé koncepci (KK) na nadcházející rok 2021. Stejně jako v předchozích letech se obrací na odbornou veřejnost s žádostí o připomínky ke koncepci letošní, či náměty, které by mohla zvážit při své další činnosti. Cílem Fondu je optimalizovat systém přidělování podpory tak, aby filmovým profesionálům pomohl vytvořit co nejlepší podmínky pro práci na projektech.

Co je Krátkodobá koncepce

Krátkodobá koncepce je dokument, který rozděluje finanční prostředky na podporu kinematografie mezi jednotlivé okruhy podpory a jednotlivé výzvy. Zároveň KK obsahuje veškeré důležité termíny a umožňuje tak žadatelům plánovat, kdy a v jaké výzvě je možné žádat o podporu a kdy budou známy výsledky rozhodování Rady. KK pro rok 2020 najdete na webu Fondu.

Jak systém nyní funguje

Snažíme se KK zpracovat tak, aby vyhovovala potřebám filmové tvorby a filmového průmyslu, a zároveň tak, aby kancelář zvládala vše administrovat a Rada mohla svědomitě rozhodovat o projektech. Pro standartní KK tedy Rada po konsolidaci výzev v roce 2018 došla k počtu 30 výzev. Výzvy se vyhlašují většinou dvě až tři najednou, a to každé tři až čtyři týdny po většinu fiskálního roku. Počet výzev nebude možné v budoucnu výrazně navyšovat.

Krátkodobá koncepce je sestavena tak, aby Rada měla před rozhodováním vždy alespoň 2–3 týdny na prostudování zaslaných žádostí. Každý třetí týden Rada rozhoduje tři výzvy, což je většinou přibližně 50 projektů naráz.

Mezi vyhlášením výzvy a rozhodnutím uplynou zpravidla čtyři měsíce. Během této doby kancelář shromažďuje žádosti, zajišťuje expertizy, připravuje Radě podklady a Rada studuje všechny dokumenty. Proto je např. výzva na festivaly vyhlášena v říjnu, aby její výsledky byly známy v únoru, před konáním většiny českých filmových festivalů.

Změny v Krátkodobé koncepci 2020

KK 2020 byla celá již nastavena tak, aby byly všechny výzvy rozhodnuty ve stejném kalendářním roce. Její výzvy tak měly plánované vyhlášení od října 2019 do září 2020. V říjnu 2020 již budou vyhlašovány výzvy následující KK 2021.

S čím nám můžete pomoci

Rada ocení vaše připomínky ke Krátkodobé koncepci 2020 a návrhy na změny v příštím roce. Zajímají nás především vaše konkrétní zkušenosti s dotačním systémem, situace, kdy vám jeho nastavení neumožňuje realizaci některých projektů a podobně. Uvádějte, prosím, vždy konkrétní podněty či návrhy s patřičným zdůvodněním.

Dodáváme, že na financování Krátkodobé koncepce jsou nyní k dispozici finanční prostředky v konečné výši přibližně 350 milionů korun ročně. Navýšení alokace jakékoliv výzvy tedy může být realizováno jedině tak, že se jiné výzvě prostředky uberou. Pokud budete posílat požadavek o navýšení alokace, prosíme zároveň o uvedení, z které výzvy (okruhu) je možné prostředky, dle vašeho názoru, přesunout.

Berte, prosím, také na vědomí, že Rada i kancelář Státního fondu kinematografie jsou vázány Zákonem o audiovizi a Statutem Fondu a při tvorbě Krátkodobé koncepce není možné jít mimo rámec této legislativy.

Kdy a kam poslat návrhy

Připomínky můžete zasílat jako odpověď na tento email nebo na adresu pripominky@fondkinematografie.cz, nejpozději do 19. června 2020. Všechny návrhy budou zváženy a v maximální možné míře zohledněny v Krátkodobé koncepci na rok 2021.