VÝZVA K PŘIPOMÍNKÁM ODBORNÉ VEŘEJNOSTI KE KRÁTKODOBÉ KONCEPCI 2022

Rada Státního fondu kinematografie nyní pracuje na Krátkodobé koncepci (KK) na nadcházející rok 2023. Stejně jako v předchozích letech se obrací na odbornou veřejnost s žádostí o připomínky ke koncepci letošní, či náměty, které by mohla zvážit při své další činnosti. Cílem Fondu je optimalizovat systém přidělování podpory tak, aby filmovým profesionálům pomohl vytvořit co nejlepší podmínky pro práci na projektech.

Co je Krátkodobá koncepce

Krátkodobá koncepce je dokument, který rozděluje finanční prostředky na podporu kinematografie mezi jednotlivé okruhy podpory a jednotlivé výzvy. Zároveň KK obsahuje veškeré důležité termíny a umožňuje tak žadatelům plánovat, kdy a v jaké výzvě je možné žádat o podporu a kdy budou známy výsledky rozhodování Rady. KK pro rok 2022 najdete na webu Fondu.

Jak systém nyní funguje

Snažíme se KK zpracovat tak, aby vyhovovala potřebám filmové tvorby a filmového průmyslu, a zároveň tak, aby kancelář zvládala vše administrovat a Rada mohla svědomitě rozhodovat o projektech. Výzvy se vyhlašují většinou dvě až tři najednou, a to každé tři až čtyři týdny po většinu fiskálního roku.

Krátkodobá koncepce je sestavena tak, aby Rada měla před rozhodováním vždy alespoň 3 týdny na prostudování zaslaných žádostí. Zhruba jednou za měsíc Rada rozhoduje tři výzvy, což je většinou přibližně 60 projektů naráz.

Mezi vyhlášením výzvy a rozhodnutím uplynou zpravidla čtyři měsíce. Během této doby kancelář shromažďuje žádosti, zajišťuje expertizy, připravuje Radě podklady a Rada studuje všechny dokumenty. Proto je např. výzva na festivaly vyhlášena v říjnu, aby její výsledky byly známy v únoru, před konáním většiny českých filmových festivalů.

KK je nastavena tak, aby byly všechny výzvy rozhodnuty ve stejném kalendářním roce. Její výzvy tak mají plánované vyhlášení od října do září následujícího roku. V říjnu 2022 již budou vyhlašovány výzvy následující KK 2023.

S čím nám můžete pomoci

Rada ocení vaše připomínky ke Krátkodobé koncepci 2022 a návrhy na změny v příštím roce. Zajímají nás především vaše konkrétní zkušenosti s dotačním systémem, situace, kdy vám jeho nastavení neumožňuje realizaci některých projektů a podobně. Uvádějte, prosím, vždy konkrétní podněty či návrhy s patřičným zdůvodněním.

Dodáváme, že na financování Krátkodobé koncepce jsou nyní k dispozici finanční prostředky v konečné výši přibližně 350 milionů korun ročně. Navýšení alokace jakékoliv výzvy tedy může být realizováno jedině tak, že se jiné výzvě prostředky uberou. Pokud budete posílat požadavek o navýšení alokace, prosíme zároveň o uvedení, z které výzvy (okruhu) je možné prostředky, dle vašeho názoru, přesunout.

Berte, prosím, také na vědomí, že Rada i kancelář Státního fondu kinematografie jsou vázány Zákonem o audiovizi a Statutem Fondu a při tvorbě Krátkodobé koncepce není možné jít mimo rámec této legislativy.

Kdy a kam poslat návrhy

Připomínky můžete zasílat jako odpověď na tento email nebo na adresu pripominky@fondkinematografie.cz, nejpozději do 24. května 2022. Všechny návrhy budou zváženy a v maximální možné míře zohledněny v Krátkodobé koncepci na rok 2023.

Děkujeme, že nám pomáháte.

Váš Fond.