Výzva k předkládání návrhů kandidátů na členství v Dozorčím výboru Státního fondu kinematografie

Od 24. července do 15. září 2023 je otevřena výzva pro plátce a poplatníky audiovizuálních poplatků k předkládání návrhů kandidátů na členství v Dozorčím výboru (dále Výbor) Státního fondu kinematografie.

5. listopadu 2023 končí mandát třem členům Dozorčího výboru Státního fondu kinematografie. Tato výzva se týká dalších tří míst pro členy Výboru jmenované na návrh plátce nebo poplatníka audiovizuálních poplatků s tříletým mandátem.

Dle §18 odst. 2 zákona o audiovizi jsou dva členové Výboru jmenováni a odvoláváni ministrem kultury, dva členové Výboru jsou jmenováni a odvoláváni ministrem financí a pět členů Výboru je jmenováno a odvoláváno na návrh plátce nebo poplatníka audiovizuálních poplatků dle § 25 zákona o audiovizi ministrem kultury; návrhy se podávají Fondu, který je předá ministrovi kultury.

Navrhovat členy Výboru jsou oprávněni plátci a poplatníci audiovizuálních poplatků dle § 25 zákona o audiovizi:

a. poplatek z kinematografického představení,
b. poplatek z poskytování audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání,
c. poplatek z převzatého televizního vysílání a
d. poplatek z vysílání reklamy.

Členství ve Výboru je nehonorovaná funkce, členu Výboru nenáleží za výkon jeho funkce odměna. Činnost člena Výboru je vysoce odbornou ekonomickou záležitostí s velkou zodpovědností.

Výbor zejména:

a) projednává návrh rozpočtu ve smyslu odst. 4.1 Statutu;
b) projednává výsledky kontrol činnosti a hospodaření Fondu;
c) kontroluje hospodaření a činnosti Fondu a jeho orgánů
d) projednává návrh statutu Fondu nebo jeho změny.

Jednání Výboru se koná zpravidla 6krát za kalendářní rok, nejméně však 3krát za kalendářní rok.

Každý člen Výboru je mimo dalšího povinen účastnit se jednání Výboru (každý člen se podílí na jednání a rozhodování Výboru osobně, zastoupení je nepřípustné) a aktivně se podílet na činnosti Výboru a plnit úkoly vyplývající pro Výbor ze zákona, Statutu a usnesení Výboru.

 

Výzva

Formulář pro návrh kandidáta

Čestné prohlášení