Žádost o změnu rozhodnutí podpory kinematografie

Žádost o změnu se řídí § 36 zákona o audiovizi, článkem 7.7 Statutu a dále některými ustanoveními rozhodnutí vydaného pro konkrétní projekt.

Na žádost příjemce, kterému byla pravomocně poskytnuta podpora kinematografie, může Rada rozhodnout o změně podmínek stanovených v rozhodnutí o podpoře kinematografie z důvodu změn okolností.

Změnami okolností jsou faktické změny, které nastaly v průběhu přípravy nebo realizace projektu a které nemohl příjemce při vynaložení obvyklé péče ovlivnit. Takovými změnami jsou zejména změny v harmonogramu realizace projektu, v celkovém rozpočtu projektu a podílech jednotlivých koproducentů.

Rada je při rozhodování o změně projektu vázána návrhem, který předloží příjemce podpory a může o daném návrhu rozhodnout pouze tak, že jej přijme nebo odmítne.

Rada je vázána odůvodněním žádosti o změnu podmínek stanovených v rozhodnutí o podpoře kinematografie.

Proti rozhodnutí Rady o žádosti o změnu podmínek stanovených v rozhodnutí o podpoře kinematografie se nelze odvolat.

S výjimkou žádosti o změnu lhůty pro dokončení projektu a změnu lhůty pro vyúčtování projektu není v rozhodnutí stanoveno nejzazší datum podání žádosti o změnu. Rada má na projednání žádosti o změnu dle správního řádu až 60 dnů. Při podání žádosti tedy vždy zvažte včasné podání žádosti především tak, aby dle rozhodnutí neuplynuly jiné lhůty (především lhůta pro dokončení projektu či lhůta pro vyúčtování projektu), k nimž je příjemce podpory povinen dokončit projekt nebo vyúčtovat dle parametrů obsažených v rozhodnutí bez ohledu na to, že si žadatel podal žádost o změnu.

Správní poplatek

Správní poplatek za podání žádosti o změnu je 500 Kč.

Číslo účtu: 29720001/0710 (ČNB, Na Příkopě 28, Praha 1)

Variabilním symbolem je daňové identifikační číslo žadatele (DIČ), bylo-li žadateli přiděleno; v ostatních případech žadatel uvede při platbě správního poplatku do zprávy pro příjemce své jméno a příjmení nebo název a označení žádosti, při jejímž podání je poplatek hrazen.

Doručení

Žádost společně s relevantními přílohami musí být doručena písemnou formou nejpozději ve lhůtě stanovené v rozhodnutí a to jednou z těchto tří variant:

a) Do datové schránky Fondu: ng8unnb. Žádost je podána dnem dodání datové zprávy.

b) Poštou na adresu Státní fond kinematografie, Veletržní palác, Dukelských hrdinů 47, 170 00 Praha 7. V případě podání žádostí poštou je rozhodné razítko pošty.

c) Osobně na adresu Státní fond kinematografie, Veletržní palác, Dukelských hrdinů 47, 170 00 Praha 7 v úředních hodinách podatelny.

Připadne-li konec lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejbližší příští pracovní den

Pokyn k podávání žádosti o změnu

Protože některé části žádosti o změnu mohou být provázané a v případě, že žádost nevyplníte správně (např. při žádosti o změnu výše podpory nepožádáte o změnu max. podílu dotace na celkových nákladech projektu), musí ji Rada zamítnout, prosíme Vás, abyste před podáním žádosti o změnu konzultovali věc s příslušným zaměstnancem Fondu tak, aby projednání Radou nebylo ovlivněno administrativními obtížemi, ale šlo pouze o věcné posouzení žádosti.

Kontaktní osoby pověřené správou projektů

Jana Pišvejcová (výroba : minority, hraný film, animovaný film)
224 301 284, 702 010 457
jana.pisvejcova@fondkinematografie.cz

Michala Volmuthova (vývoj)
224 301 312, 773 738 850
michala.volmuthova@fondkinematografie.cz
 
Kateřina Košická (technický rozvoj, výroba: experiment, debut ,dokument,  Koprodukční statuty)
224 301 203 , 773 750 341 
katerina.kosicka@fondkinematografie.cz
 
Pavla Polívková (propagace, publikační činnost a činnost v oblasti filmové vědy)
224 301 285, 778 484 928
pavla.polivkova@fondkinematografie.cz
 
Soňa Košťálková (distribuce, festivaly,vzdělávání a výchova,zachování a zpřístupňování národního filmového dědictví)
224 301 287 , 778 484 929 
sona.kostalkova@fondkinematografie.cz

 

Žádost o změnu rozhodnutí dle §36 zákona o audiovizi - kompletní

Žádost o změnu rozhodnutí dle §36 zákona o audiovizi - změna lhůty pro dokončení projektu nebo lhůty pro vyúčtování

Žádost o změnu rozhodnutí dle §36 zákona o audiovizi - změna výše podpory a s tím související změny

Žádost o změnu rozhodnutí dle §36 zákona o audiovizi - změna výše podpory a s tím související změny – víceleté granty

Žádost o změnu rozhodnutí dle §36 zákona o audiovizi - změna výše podpory a s tím související změny – k výzvě Distribuce filmu

Žádost o změnu rozhodnutí dle §36 zákona o audiovizi - změna definice projektu