Přehled povinně zveřejňovaných informací dle zákona č. 106/1999 Sb.

1. Úplný název povinného subjektu
Státní fond kinematografie

2. Důvod a způsob založení
Státní fond kinematografie byl zřízen zákonem č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých zákonů (zákon o audiovizi) ke dni 1.1.2013.
Státní fond kinematografie vznikl za účelem rozvoje kreativity, konkurenceschopnosti a umělecké svobody ve filmové tvorbě, zajištění kulturní diverzity v nabídce filmových děl veřejnosti, šíření filmové kultury, zachování filmových děl pro budoucí generace a důstojnou prezentaci českého filmu doma i ve světě.

V souladu s ustanovením § 10 odst. 1 zákona o audiovizi pak zejména vykonává následující úkoly a činnosti:
a) vykonává správu audiovizuálních poplatků, poplatku z vysílání reklamy a správních poplatků podle tohoto zákona,
b) vede evidenci v oblasti audiovize,
c) poskytuje podporu kinematografie,
d) vykonává majetková autorská práva a majetková práva výkonných umělců, která připadnou státu podle jiného právního předpisu,
e) vykonává práva výrobce audiovizuálních děl, která na jeho právního předchůdce přešla podle jiného právního předpisu a práva výrobce zvukově obrazového záznamu, která mu náleží podle jiného právního předpisu,
f) přiděluje koprodukční statut podle Úmluvy nebo jiné mezinárodní smlouvy o filmové koprodukci.

3. Organizační struktura
V souladu s ustanovením § 11 odst. 1 zákona o audiovizi jsou orgány Fondu ředitel, Rada a Dozorčí výbor.

Ředitel Fondu - Mgr. Helena Bezděk Fraňková
- kancelář fondu - kancelář Fondu plní úkoly spojené s organizačním a technickým zabezpečením činnosti Fondu
komise pro filmové pobídky - komise pro filmové pobídky zejména posuzuje žádosti o registraci pobídkového projektu z hlediska splnění obsahových předpokladů a vydává k nim stanoviska
— tajemník komise pro filmové pobídky — Ing. Magdaléna Králová


Rada Fondu
- tajemník Rady Fondu — Mgr. Monika Bartošová 

Výbor Fondu
- tajemník Výboru Fondu — Mgr. Monika Bartošová


Organizační struktura Státního fondu kinematografie 

4. Kontaktní spojení
poštovní adresa:
Státní fond kinematografie
Veletržní palác
Dukelských hrdinů 47
170 00 Praha 7

podatelna a sekretariát Státního fondu kinematografie:
telefon: +420 224 301 278
e-mail: sekretariat@fondkinematografie.cz

kontakty na oddělení a zaměstnance Státního fondu kinematografie

oficiální webová prezentace: www.fondkinematografie.cz
ID datové schránky: ng8unnb

adresa pro osobní a poštovní přijímání analogových dokumentů a datových zpráv na technických nosičích:
Státní fond kinematografie, Veletržní palác, Dukelských hrdinů 47, 170 00 Praha 7

úřední hodiny podatelny
 

elektronická adresa podatelny: sekretariat@fondkinematografie.cz
ID datové schránky: ng8unnb

technické parametry přijímaných datových zpráv:
Datové zprávy jsou přijímány ve formátech: html, pdf, doc, rtf, txt, xls.
Samospouštěcí e-mailové přílohy a soubory budou z bezpečnostních důvodů bez dalšího zkoumání vždy nepřijaty a smazány (exe, bat, vbs, dll, com,…).

Státní fond kinematografie neumožňuje doručování datových zpráv prostřednictvím technického zařízení v budově Veletržního paláce.

technické parametry fyzických nosičů, na nichž lze předávat datové zprávy:
Přijatelný nosič dat je USB flashdisk, CD-ROM, DVD-ROM.

pravidla potvrzování doručení datových zpráv :
Doručení datové zprávy zaslané na elektronickou adresu podatelny sekretariat@fondkinematografie.cz se odesílateli potvrzuje, pokud je možné z přijaté datové zprávy zjistit elektronickou adresu odesílatele. Součástí zprávy o potvrzení doručení je uznávaný elektronický podpis oprávněného zaměstnance Fondu, datum a čas doručení datové zprávy a identifikátor datové zprávy (dokumentu) přidělený elektronickou podatelnou.

postup v případě zjištění škodlivého softwaru nebo chybného formátu u přijaté datové zprávy:
Datová zpráva, u které byl zjištěn škodlivý software nebo chybný formát, není zpracována. Pokud z přijaté datové zprávy lze zjistit elektronickou adresu odesílatele, je na tuto adresu zasláno sdělení o zjištění škodlivého softwaru.

5. Bankovní spojení
Bankovní spojení: ČNB, Na příkopě 28, 110 00 Praha 1
Číslo účtu: 29720001/0710

6. IČ: 01454455 

7. DIČ: CZ01454455

8. Dokumenty
Seznamy hlavních dokumentů
Rozpočet Státního fondu kinematografie

9. Žádosti a informace
a) obecné zásady
1. Poskytování informací se řídí zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.
2. Žádost o poskytnutí informace lze podat ústně nebo písemně, a to i prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací.
3. Z žádosti musí být zřejmé:
a) kdo dotaz činí - fyzická osoba uvede v žádosti jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresa bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště. Právnická osoba uvede název, identifikační číslo, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa,
b) že je určena úřadu,
c) že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím.
4. Je-li žádost učiněna elektronicky, musí být podána prostřednictvím elektronické podatelny Státního fondu kinematografie nebo prostřednictvím datové schránky, ve smyslu zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, v platném znění.
5. Neobsahuje-li žádost náležitosti podle písmene b) a c) a adresu pro doručování, případně není-li elektronická žádost podána podle odstavce 4, není žádostí ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím. Žádost podaná prostřednictvím datové schrány musí splňovat požadavky dle zákona č. 300/2008 Sb.

b) příjem žádostí a dalších podání
1. V případě ústní nebo telefonické žádosti oslovený poskytne žadateli informaci neodkladně, pokud ji má k dispozici. Není-li žadateli na ústně nebo telefonicky podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci takto poskytnutou za dostačující, je potřeba podat žádost písemně.
2. Písemná žádost je podávána na adresu: Státní fond kinematografie, Dukelských hrdinů 530/47, 170 00 Praha 7. Žádost lze podat poštou nebo osobně v podatelně úřadu /viz výše uvedená adresa/, prostřednictvím elektronické podatelny Státního fondu kinematografie (sekretariat@fondkinematografie.cz) nebo prostřednictvím datové schránky.
3. Brání-li nedostatek údajů o žadateli postupu vyřízení žádosti o informaci podle tohoto zákona, vyzve Státní fond kinematografie žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil; nevyhoví-li žadatel této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení, Státní fond kinematografie žádost odloží.
4. V případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, vyzve Státní fond kinematografie žadatele ve lhůtě do sedmi dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil, neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy, rozhodne Státní fond kinematografie o odmítnutí žádosti.
5. Informace je poskytnuta žadateli ve lhůtě do 15 dnů od jejího podání. Za datum podání se považuje datum doručení žádosti Státnímu fondu kinematografie. Týká-li se žádost zveřejněné informace, Státní fond kinematografie sdělí žadateli do 7 dnů, kde a jakým způsobem je možno požadovanou informaci získat. Pokud žadatel na poskytnutí informace trvá, bude mu sdělena ve výše stanovené lhůtě.
6. Lhůtu pro poskytnutí informace lze prodloužit o 10 dnů ze závažných důvodů, kterými jsou:
a) vyhledání a sběr požadovaných informací v jiných úřadovnách, které jsou odděleně od úřadovny vyřizující žádost
b) vyhledání a sběr objemného množství oddělených a odlišných informací požadovaných v jedné žádosti
c) konzultace s jiným povinným subjektem, který má závažný zájem na rozhodnutí o žádosti, nebo mezi dvěma nebo více složkami povinného subjektu, které mají závažný zájem na předmětu žádosti
Žadatel musí být o prodloužení lhůty i o jeho důvodech vždy prokazatelně informován, a to včas, před uplynutím lhůty pro poskytnutí informace.
7. Státní fond kinematografie neposkytne informace v případech stanovených v § 7 - 12 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění. O tom vydá rozhodnutí ve lhůtě stanovené v odst. 5 této části. Toto rozhodnutí doručí do vlastních rukou žadatele. Rozhodnutí musí obsahovat: Označení a adresu Státního fondu kinematografie, označení žadatele, vlastní rozhodnutí s uvedením právních předpisů, dle nichž bylo rozhodováno, číslo jednací a datum, odůvodnění omezení práva na informace, poučení o odvolání, jméno, příjmení a funkci pracovníka vyřizujícího žádost.
8. Úhrada nákladů na poskytnutí informací je stanovena v Sazebníku úhrad za poskytování informací. Určenou částku je nutno uhradit před vydáním informace převodem na účet č. 29720001/0710.

c) opravné prostředky
odvolání
Proti rozhodnutí Státního fondu kinematografie o odmítnutí žádosti lze podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů od doručení rozhodnutí nebo od marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti. Odvolání se podává na adrese: Státní fond kinematografie, Dukelských hrdinů 530/47, 170 00 Praha 7.
Odvolacím orgánem Státního fondu kinematografie je Ministerstvo kultury.
Odvolání lze podat písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě podáné prostřednictvím elektronické podatelny Státního fondu kinematografie podepsané zaručeným elektronickým podpisem nebo prostřednictvím datové schránky, ve smyslu zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, v platném znění.
Fyzická osoba uvede v odvolání jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování. Právnická osoba uvede v podání svůj název nebo obchodní firmu, identifikační číslo nebo obdobný údaj a adresu sídla, popřípadě jinou adresu pro doručování. V odvolání se dále uvede, v čem je spatřeno porušení zákona, čeho se žadatel domáhá a podpis žadatele.
Povinný subjekt předloží odvolání spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení odvolání. Nadřízený orgán rozhodne o odvolání do 15 dnů ode dne předložení odvolání povinným subjektem.

stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace
Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace (dále jen „Stížnost") může podat žadatel,
1. který nesouhlasí s vyřízením žádostí odkazem na zveřejněnou informaci,
2. kterému po uplynutí lhůty podle odst. 3, 4 předchozí část (viz Příjem žádostí a dalších podání) nebyla poskytnuta informace a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti,
3. kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo
4. který nesouhlasí s výší úhrady, požadované v souvislosti s poskytováním informací.
Stížnost lze podat písemně nebo ústně; je-li stížnost podána ústně a nelze-li ji ihned vyřídit, sepíše o ní povinný subjekt písemný záznam. Stížnost se podává u povinného subjektu, a to do 30 dnů ode dne
1. doručení sdělení podle § 6, § 14 odst. 5 písm. d nebo § 17 odst. 3 zákona o svobodném přístupu k informacím,
2. uplynutí lhůty pro poskytnutí informace podle odst. 3, 4 předchozí část (viz Příjem žádostí a dalších podání).
O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán (Ministerstvo kultury). V dalším se postupuje dle zákona o svobodném přístupu k informacím.

d) formuláře
Žádost o poskytnutí informace FO
Žádost o poskytnutí informace PO
Odvolání

10. Návody pro řešení životních situací
Filmové pobídky
Dotace
Poplatky

11. Nejdůležitější předpisy
Přehled základních předpisů

12. Úhrady za poskytování informací
Za poskytnutí informací dle § 17 odst. 1 bude na žadateli žádána náhrada ve výši nákladů spojených s vyhledáváním informací, pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat a s odesláním informací žadateli. Vydání informací je podmíněno uhrazením nákladů žadatelem.
Sazebník

13. Výroční zpráva Státního fondu kinematografie o poskytování informací
Výroční zpráva Státního fondu kinematografie o poskytování informací