Kandidáti na členy Dozorčího výboru Státního fondu kinematografie

 
Jedním ze tří základních orgánů Státního fondu kinematografie je podle zákona 496/2012 Sb., o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých zákonů (zákon o audiovizi) Dozorčí výbor, který primárně dohlíží na to, zda jsou prostředky Fondu využity účelně a nad plněním ostatních úkolů a činností Fondu. Jeho členové jsou jmenováni ministrem kultury z řad zástupců jednotlivých poplatníků poplatků z vysílání reklamy a správních poplatků.
 
Státní fond kinematografie vyhlásil první výzvu na podávání návrhů na kandidáty Dozorčího výboru v březnu 2014 se lhůtou podávání návrhů do 30. dubna 2014. V daném termínu obdržel Fond celkem 8 návrhů, z nichž dva návrhy byly obdrženy od subjektu, který není poplatníkem ani jednoho ze zmíněných poplatků a jeho návrhy tedy nejsou v souladu se zákonem.
 
Ministrovi kultury byly předloženy všechny návrhy, přičemž byl u dvou návrhů poukázán nesoulad se zákonem o audiovizi, zbývajících šest návrhů bylo po formální stránce v pořádku. Z důvodu malého počtu návrhů a zároveň nemožnosti z navržených kandidátů sestavit Výbor tak, aby v něm byli rovnoměrně zastoupení kandidáti poplatníků více druhů poplatků, ministr kultury vyzval Státní fond kinematografie k vyhlášení nové výzvy na podávání návrhů na členy Výboru.
 
Z těchto důvodů vyhlásila Kancelář Fondu druhou výzvu na podávání návrhů na kandidáty Výboru s datem podávání návrhů do 31. října 2014. V této lhůtě obdržela Kancelář celkem 11 návrhů, přičemž doporučila vyloučit jeden návrh z důvodu podání po termínu a zároveň proto, že jsme u tohoto návrhu neobdrželi všechny náležitosti dle výzvy. Z celkem deseti formálně správných návrhů jde v jednom případě o návrh téže osoby jako v první výzvě v březnu 2014. Původních šest kandidátů z první výzvy tak bylo rozšířeno o devět jmen na celkových 15 kandidátů.
 
Kancelář předala seznam těchto kandidátů se všemi náležitostmi ministru kultury dne 18. listopadu 2014 se žádostí o jmenování devíti členů Výboru.
 
Přílohy
seznam kandidátů
kandidáti výzva březen
kandidáti výzva říjen
kandidáti výzva říjen vyřazení
výzva k podávání návrhů - kandidáti na členství v Dozorčím výboru