Seznam kandidátů na člena Rady Státního fondu kinematografie

Státní fond kinematografie vyhlásil v souladu se zákonem 496/2012 Sb. o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých zákonů (zákon o audiovizi) a Statutem Fondu dne 11. srpna 2014 výzvu k podávání návrhů na členy Rady se lhůtou podávání návrhů od 1. září 2014 do 30. září 2014.
 
Na základě této výzvy evidoval Fond celkem 134 návrhů na kandidáty na členy Rady. Všechny návrhy byly podány ve stanovené lhůtě a to buď na podatelně Státního fondu kinematografie anebo předány k přepravě České poště. 117 návrhů považuje Fond za řádné a po formální stránce za správné, u 17 návrhů shledal Státní fond kinematografie pochybení formální či jiné a doporučuje ministru kultury vyloučení těchto návrhů.
 
Státní fond kinematografie předal dne 14. října 2014 všechny návrhy ministru kultury a požádal jej o předání Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky. Ministr dle ustanovení 3.2.1.3. Statutu při navrhování dbá na to, aby byli v Radě pokud možno rovnoměrně zastoupeni zástupci více filmových profesí a audiovizuálních podnikatelských oblastí.
 
Počet nominací
 
117 řádně podaných a formálně správných návrhů obsahuje jména 33 kandidátů, přičemž 13 osob získalo 1 nominaci, 6 osob 2 nominace a 3 a více nominací získalo 14 osob. Nejvyšší počet nominací byl 12, kterého dosáhli 2 kandidáti.
 
3 a více nominací
 
Bilík, Petr, Bláhová, Jindřiška, Brdečková, Tereza, Hejlíčková, Iva, Kopečková, Zuzana, Kubíček, Jiří, Martínek, Přemysl, Mistríková, Zuzana, Němec, Richard, Prokopová, Alena, Soják, Vladimír, Staníková, Daniela, Vítek, Petr, Voráč, Jiří
 
2 nominace
 
Bendová, Helena, Čeněk, David, Dohnal, Lubor, Och, Karel, Pechánková, Milica, Šoba, Přemysl
 
1 nominace
 
Feřtek, Tomáš, Kačírková, Ivana, Kopal, Petr, Kosek, Otakar, Koura, Petr, Králík, Jiří, Merta, Vladimír, Pinkas, Jaroslav, Šandová, Marie, Škopková, Jana, Vášová, Anna, Vihanová, Drahomíra, Weiser, Antonín
 
Navrhující organizace
 
Své návrhy na kandidáty podalo 23 institucí, které odpovídají definici profesní organizace podle zákona o audiovizi, působí v kinematografii a smí tedy podávat návrhy. Navrhovatelé se dají rozdělit zhruba do tří kategorií
 
1.sdružení filmových profesionálů, kteří v kinematografii působí – své nominace podala většina aktivních sdružení zastupující všechny segmenty kinematografie, tzn. zástupci autorů, producentů hraného, dokumentárního i animovaného filmu, provozovatelé kin a zástupci filmových klubů, distributoři i organizace sdružující filmové kritiky a filmové vědce.
 
Návrhy těchto organizací jsou výsledkem nominačního procesu uvnitř těchto organizací a tito kandidáti tak přeneseně získali mandát od všech subjektů sdružených v těchto organizacích (např. Asociace producentů v audiovizi sdružuje 76 subjektů, Unie filmových distributorů 29 subjektů působících v kinematografii).
 
2.vysoké školy, jejichž některé části (filmové fakulty, katedry filmové vědy) se věnují kinematografii a filmové vědě
 
3.další subjekty působící v kinematografii jako pořadatelé festivalů (Jihlavský spolek amatérských filmařů pořadatel Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů Jihlava), vydavatelé filmových periodik (Sdružení přátel Cinepuru vydávající časopis Cinepur) apod.
 
Návrhy kandidátů s formálním pochybením
 
Státní fond kinematografie navrhl vyloučit jednotlivé návrhy z následujících důvodů:
 
1.    chybějící část návrhu
Ve 12 případech byly podané návrhy shledané jako neúplné, neboť v návrhu chybělo čestné prohlášení vlastnoručně podepsané kandidátem, životopis kandidáta nebo jeho koncepce činnosti Rady a Fondu. V jednom případě nebylo z návrhu patrné, kdo jej činí, neboť chyběly údaje o navrhovateli.
 
2.    špatná právní subjektivita navrhovatele
Zákon o audiovizi v §14 odst. 2 zákona o audiovizi definuje profesní organizace, které smí navrhovat kandidáty na členy Rady. Ve čtyřech případech neodpovídala právní subjektivita navrhovatele tomuto seznamu – jednalo se o mezinárodní nevládní organizaci, pobočnou odborovou organizaci a organizaci zaměstnavatelů a odborovou organizaci a organizaci zaměstnavatelů.
 
3.    nejedná se o instituci působící v kinematografii
Zákon o audiovizi v §14 odst. 2 zákona o audiovizi definuje profesní organizace, které smí navrhovat kandidáty na členy Rady také jako organizace působící v kinematografii. V případě subjektu Artes liberales doporučuje Fond nepřijmout návrh, neboť se nejedná o subjekt působící v oblasti kinematografie. Artes liberales není Státnímu fondu kinematografie znám, tento subjekt se neúčastní žádných profesních jednání organizovaných fondem nebo dalšími subjekty dlouhodobě působícími v kinematografii, jeho kontinuální činnost v oblasti kinematografie není veřejně dohledatelná.
 
Seznam kandidátů
Předkládací zpráva - seznam kandidátů
Jednotlivé návrhy v pořadí - životopis, koncepce kandidáta a jednotlivé návrhy a čestná prohlášení
Kandidáti část 1 Be-Če
Kandidáti část 2 Do-Kr
Kandidáti část 3 Ku-Mi
Kandidáti část 4 Ne-St
Kandidáti část 5 Ša-We
Kandidáti navrženi k vyřazení