2017-4-1-10 Digitalizace a modernizace kin v roce 2017-2018

 

Rada ve výzvě 2017-4-1-10 Digitalizace a modernizace kin v roce 2017-2018, ve které měla alokováno 10 milionů, obdržela 53 žádostí s celkovým požadavkem na 24 milionů korun. Oproti loňské výzvě to představovalo navýšení počtu žádostí o 15 a snížení požadavků o 12 milionů korun. Ve výzvě se sešlo 18 žádostí na digitalizaci dle standardu DCI, 5 na digitalizaci mimo DCI, 24 na modernizaci a 6 na obnovu technologií v DCI standardu.

Rada v této výzvě podruhé od roku 2009, kdy začala podporovat digitalizaci kin, umožnila žádat i na jiné typy projektů než digitalizaci dle požadavků DCI (Digital Cinema Initiatives).

Rada si stanovila priority podpory stejně jako u loňské výzvy, a to v pořadí: digitalizace dle standardu DCI, digitalizace mimo standard DCI (tzv. e-cinema), modernizace kin a na závěr obnova digitální technologie DCI.

Poslední z priorit vychází z potřeby obnovy digitální technologie, do jejichž instalací Rada investuje od roku 2009. Není však ve finančních možnostech Fondu toto činit pravidelně v několikaletých cyklech a to ani těm žadatelům, kterým k technologii dopomohl její grant. S podporou tohoto typu lze počítat pouze po vypořádání žádostí s vyšší prioritou nebo v naprosto zásadních situacích, které by mohly vést k uzavření nebo omezení provozu kina.

Rada byla velmi potěšena aktivitou provozovatelů kin (většinou měst a obcí) a také jednotlivců, kteří kina přímo řídí, kteří se snaží svá kina znovu uvést do provozu nebo zlepšit jejich technologie tak, aby mohla dále a lépe sloužit svým divákům. Některé z projektů byly součástí velkých a nákladných rekonstrukcí, ve kterých kino bude hrát zásadní úlohu v multifunkčním prostoru.

Vzhledem k alokaci 10 milionů a požadavku cca 24 milionů postupovala Rada striktně dle jednotlivých priorit. U jednotlivých typů projektů si v diskusi upřesnila předem deklarovaná kritéria výběru takto:
              − u digitalizace dle DCI standardu rozhodovala Rada zejména na základě diverzity programu, četnosti projekcí a dlouhodobých záměrů s budovou, hlavně vzhledem k udržitelnosti projektu.
              − u digitalizace mimo DCI standard, tedy technologie e-cinema, hodnotila zejména podle toho, jaký přínos bude mít projekt pro dostupnost audiovizuálního obsahu v dané lokalitě.
              − u modernizace se Rada v hodnocení žádostí zaměřila zejména na dosavadní činnost kina a vzhledem k velkému počtu žádostí v prvních dvou prioritách také na to, jak jsou předkládané modernizace nezbytné. V úvahu brala také možné zdroje financování projektu a preferovala ty, kde bylo propracované vícezdrojové financování.
              − u obnovy DCI technologie Rada postupovala stejně jako u modernizace, jen se ještě více zaměřovala na dosavadní činnost žadatele.

Rozhodujícím kritériem u této výzvy je kvalitní a různorodá dramaturgie, a tedy dobrá práce provozovatele kina.

V technologických částech žádostí bylo velmi zřetelné, že zejména provozovatelé kin v menších městech, případně tam, kde kino dlouho nefungovalo, nemají dosud dostatek zkušeností s novými technologiemi. Tyto žádosti byly proto sestaveny z technologických podkladů poskytnutých dodavateli technologií, což někdy vedlo k technologicky zastaralým řešením, případně zbytečně přetechnizovaným řešením, která se navíc projevila ve vysokých rozpočtech na pořízení technologie. Žadatelé přitom mají možnost zapojit se do profesních organizací, které jsou v Česku velmi aktivní ve vzdělávání svých členů o nových technologiích a poskytují také možnost konzultace s dalšími provozovateli kin.

Vzhledem k povinnosti podat na druhově odlišné projekty stejného žadatele samostatné žádosti docházelo u posuzování žádostí k situaci, že část projektu na digitalizaci dle DCI byla Radou podpořena, ale část na modernizaci již ne. Rada v těchto případech, kdy byly podány dvě žádosti, postupovala tak, že prioritou je digitalizace dle DCI, bez které by kino nemohlo fungovat. Druhou žádost na modernizaci pak Rada podpořila pouze v těch případech, kdy šlo o nedílnou součást jednoho projektu nebo kdy by bylo velmi komplikované financování této druhé částí.

Rada v této výzvě již druhým rokem podporuje zařízení pro sluchově a zrakově postižené, a to zejména na bázi skrytých titulků nebo popisné audio stopy. V aktuálních žádostech bylo pouze několik projektů, které s těmito technologiemi počítají a relativně velká část provozovatelů řeší zpřístupnění pro handicapované pouze instalací indukční smyčky, což Rada nepovažuje za dostatečné.

Rada podpořila 27 projektů, z toho 11 na digitalizaci dle DCI standardu, 4 mimo DCI, 10 na modernizaci a 1 na obnovu DCI technologie.

Rada Státního fondu kinematografie brala na vědomí skutečnost, že podpora kinematografie na projekt nemůže být udělena ve prospěch podniku v obtížích (ve smyslu nařízení Komise EU č. 651/2014 (obecné nařízení o blokových výjimkách)) a také ve prospěch podniku, vůči němuž byl v návaznosti na rozhodnutí Komise EU, jímž je podpora prohlášena z protiprávní a neslučitelnou s vnitřním trhem, vystaven inkasní příkaz. Podpora na modernizaci je poskytována v souladu s nařízením Komise EU č. 651/2014 (obecné nařízení o blokových výjimkách). Podpora na digitalizaci je poskytována v souladu s rozhodnutím Evropské komise SA.36106.

Hodnocení
Výsledky rozhodování