Výsledky rozhodování Rady - literární příprava, podpora účasti českých filmů na zahraničních festivalech

2016-1-8-35 Literární příprava – vytvoření 1. verze literárního scénáře pro celovečerní hraný a celovečerní animovaný film

Ve výzvě určené k tvorbě první verze literárního scénáře se sešlo 36 projektů, což je o něco málo více než při posledním vyhlášení této výzvy. Patrný byl také nárůst producentských žádostí, kterých bylo ve výzvě tentokrát 14, ve zbytku žádali sami autoři scénáře.

Nad hranicí 60 bodů pro podpoření se umístilo 15 projektů a všechny byly podpořeny plnou požadovanou částkou.

Cílem vzniku této výzvy byla podpora a zajištění určité nezávislosti scenáristů, tak aby mohli pracovat na první verzi scénáře a tu pak nabízet různým producentům. Ukazuje se ale, že v následné fázi kompletního vývoje producenti často scenáristovi honorář o tuto částku sníží, případně, pokud se scenáristou pracují na žádosti, si už část této částky nechají. Pro producenty tedy při spolupráci se scenáristou už ve fázi první verze scénáře neexistuje žádné producentské riziko a oslabuje se tak vlastní význam a smysl této výzvy.

Z toho důvodu vedla Rada debatu nad cíli tohoto relativně nového druhu výzvy a o tom, jak se je daří naplňovat. Hledala možnosti omezení této výzvy tak, aby fungovala ve svém původním záměru, tedy jako podpora scenáristických talentů a nadějných debutantů. Bude se snažit tento problém řešit v budoucích výzvách na literární přípravu zejména konkrétnějším určením uznatelných nákladů, které budou omezeny zejména na autorský honorář.

Je však také nutné podotknout, že uspěly právě žádosti, na nichž pracovali zavedení autoři, případně kde byla patrná spolupráce s producentem. A to zejména proto, že tyto projekty byly nejlépe propracované. Zde však Rada vnímá problematické naplnění cílů výzvy, která směřovala také k zajištění větší samostatnosti autorů, hledání nových talentů a vytvoření dostatečné zásoby kvalitních látek pro budoucí zpracování.

Častým problémem společným pro velkou část neúspěšných žadatelů byly zejména chyby v rozpočtu. Tato výzva je určena pouze pro napsání první verze scénáře. Žadatelé však často do rozpočtu zařazovali také položky patřící již ke kompletnímu vývoji.

Hodnocení
Výsledky rozhodování

2016-5-1-1B Podpora účasti českých filmů na zahraničních festivalech nebo při nominaci na mezinárodní ceny
Podpora je určena pro účast českých filmů v oficiálních sekcích nejvýznamnějších mezinárodních filmových festivalů a při nominacích českých filmů na nejprestižnější mezinárodní ceny. Oba posuzované snímky již měly v době rozhodování po účasti na zahraniční festivaly. Rada si proto vyžádala doplnění informací o tom, jak byl popsaný projekt realizován. Po posouzení aktualizovaných rozpočtů a propagačních materiálů oběma projektům udělila podporu.

Hodnocení
Výsledky rozhodování