Seznam kandidátů na členy Rady Státního fondu kinematografie

Státní fond kinematografie vyhlásil v souladu se zákonem 496/2012 Sb. o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých zákonů (zákon o audiovizi) a Statutem Fondu dne 15. září 2015 výzvu k podávání návrhů na 3 členy Rady se lhůtou podávání návrhů od 16. září 2015 do 31. října 2015.
 
Rada Fondu byla podle zákona o audiovizi zvolena poprvé v roce 2015 a svůj mandát vykonává od 5. dubna 2015. Rada má 9 členů. Poslanecká sněmovna z těchto 9 členů Rady losem zvolila, kteří tři členové budou mít mandát na 1, 2 nebo 3 roky. Mandát prvních tří členů Rady končí dne 4. dubna 2016. Předložený seznam kandidátů se týká těchto tří míst v Radě. Délka mandátu nových členů bude 3 roky.   
 
V Radě jsou v tuto chvíli zastoupeny rovnoměrně všechny skupiny filmových profesionálů – autorů, producentů, dramaturgů, filmových vědců, distributorů, kinařů. Tři členové Rady, kterým končí mandát, v Radě reprezentují dramaturgy a producenty.
 
Na základě výzvy Fondu evidoval Fond celkem 59 návrhů na kandidáty na členy Rady. Všechny návrhy byly podány ve stanovené lhůtě a to buď na podatelně Státního fondu kinematografie anebo předány k přepravě České poště. 49 návrhů považuje Fond za řádné a po formální stránce za správné, u 10 návrhů shledal Státní fond kinematografie pochybení formální či jiné a doporučuje ministru kultury vyloučení těchto návrhů.
 
Počet nominací
 
49 řádně podaných a formálně správných návrhů obsahuje jména 11 kandidátů, přičemž deset z nich získalo více nominací. Nejvyšší počet nominací byl 12, kterého dosáhl 1 kandidát.
 
2 a více nominací
 
Bláhová, Jindřiška
Brdečková, Tereza
Dohnal, Lubor
Gogola, Jan
Němec, Richard
Soják, Vladimír
Staníková, Daniela
Svěrák, Jan
Šandová, Marie
Weiser, Antonín
 
1 nominace
 
Kačírková, Ivana
 
Navrhující organizace
 
Své návrhy na kandidáty podalo 21 institucí, které odpovídají definici profesní organizace podle zákona o audiovizi, působí v kinematografii a smí tedy podávat návrhy. Navrhovatelé se dají rozdělit zhruba do tří kategorií
 
1.sdružení filmových profesionálů, kteří v kinematografii působí – své nominace podala většina aktivních sdružení zastupující všechny segmenty kinematografie, tzn. zástupci autorů, producentů hraného, dokumentárního i animovaného filmu, provozovatelé kin a zástupci filmových klubů, distributoři i organizace sdružující filmové kritiky a filmové vědce.
 
Návrhy těchto organizací jsou výsledkem nominačního procesu uvnitř těchto organizací a tito kandidáti tak přeneseně získali mandát od všech subjektů sdružených v těchto organizacích (např. Asociace producentů v audiovizi sdružuje více než 70, Unie filmových distributorů téměř 30 subjektů působících v kinematografii).
 
Asociace animovaného filmu
Asociace českých filmových klubů
Asociace filmových střihačů a střihaček
Asociace producentů v audiovizi
Asociace provozovatelů kin
Asociace režisérů a scenáristů
Český filmový a televizní svaz FITES
Sdružení českých filmových kritiků
Česká společnost pro filmová studia
Česká filmová a televizní akademie, z.s.
 
2.vysoké školy, jejichž některé části (filmové fakulty, katedry filmové vědy) se věnují kinematografii a filmové vědě
 
Akademie múzických umění v Praze
Filmová akademie Miroslava Ondříčka v Písku
Univerzita Karlova v Praze
Univerzita Palackého v Olomouci
 
3.další subjekty působící v kinematografii jako pořadatelé festivalů (Jihlavský spolek amatérských filmařů pořadatel Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů Jihlava), vydavatelé filmových periodik (Sdružení přátel Cinepuru vydávající časopis Cinepur) apod.
 
Artena, o.s.
Člověk v tísni
DOC.DREAM - Spolek pro podporu dokumentárního filmu
Doc-Air
DOCIncubator
Filmotéka Ostrava
Institut dokumentárního filmu
 
Vyloučené návrhy
 
Státní fond kinematografie vyloučil jednotlivé návrhy z následujících důvodů:
 
1.    špatná právní subjektivita navrhovatele
Zákon o audiovizi v §14 odst. 2 zákona o audiovizi definuje profesní organizace, které smí navrhovat kandidáty na členy Rady. V pěti případech neodpovídala právní subjektivita navrhovatele tomuto seznamu – jednalo se o mezinárodní nevládní organizaci, odborovou organizaci a organizaci zaměstnavatelů a o univerzitní fakultu, která sama o sobě nemá právní subjektivitu.
 
2.    chybějící část návrhu
V 1 případě byl podaný návrh shledán jako neúplný, neboť v návrhu chyběl životopis kandidáta a jeho koncepce činnosti Rady a Fondu.
 
3.    chybějící zaručený elektronický podpis na čestném prohlášení při podání návrhu prostřednictvím datové schránky navrhovatele
Ve 4 případech byl shledán návrh jako neúplný, protože návrh podaný prostřednictvím datové schránky obsahoval čestné prohlášení kandidáta, které nebylo podepsáno elektronicky, jednalo se pouze o scan ručně podepsaného čestného prohlášení kandidáta. Takový doklad neumožňuje ověření, že se jedná o originál. 
 
Seznam kandidátů
Předkládací zpráva seznam kandidátů
Bláhová, Jindřiška
Brdečková, Tereza
Dohnal, Lubor
Gogola, Jan
Kačírková, Ivana
Němec, Richard
Soják, Vladimír
Staníková, Daniela
Svěrák, Jan
Šandová, Marie
Weiser, Antonín
kandidáti formální pochybení